Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO 

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

El centre de realització de les proves sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

 

Alumnes que poden presentar-s’hi:

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2018 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2016 o 2017.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2018.
 1. També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2018 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
 • Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
 • Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
 • Ser esportista d’alt rendiment.
 • Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2017-2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

 

Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.

Els alumnes que va finalitzar l’ESO l’any 2017 podran concórrer de nou a les proves de compleció en la convocatòria de 2019.

Els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2016 esgoten amb la convocatòria de 2018 les seves possibilitats d’obtenir el títol de GESO mitjançant les proves de compleció.

Calendari:

 • Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció:

De l’1 al 14 de febrer de 2018

 • S’ha de portar el Imprès de sol·licitud degudament emplenat. Si es vol acreditar la condició de contractat laboral o d’esportista d’alt nivell, cal aportar també la documentació corresponent.
 • Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos:

Entre el 27 de febrer i l’1 de març de 2018

 • Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos:

Del 2 al 6 de març de 2018

 • Realització de les proves:

Durant el mes de març

Al web i al tauler d’anuncis del centre es podran consultar els continguts i els criteris d’avaluació de les proves.

 

Direcció de l’INS La Guineueta

Febrer 3, 2018

Etiquetes: , ,