1.Introducció

El Pla d’obertura de centre que es desenvolupa a continuació, està dissenyat en base al desplegament del “ PLA d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 per a l’organització i funcionament del centre i els estudis del curs 2020-2021” aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig del 2020” i també del document que se’n deriva “ Instruccions per a l’organització de l’obertura de centres educatius”.

Aquest document pretent ser una guia d’actuació per tots esl membres d ela comunitat educativa i es planteja definir les principals línies d’actuació.

L’obertura del centre es limitada seguint les indicacions del Departament d’Educació. L’assistència a les activitats desenvolupades  serà voluntària i el curs continuarà telemàticament fins la finalització de les activitats lectives el dia 19 de juny.

En tot cas el centre adoptarà totes les mesures de seguretat establertes.

 

2. Organització

S’ha informat per correu electrònic al professorat del centre de que ha de respondre la declaració responsable i es va passar l’enllaç al qüestionari proporcionat pel  CEB.

Un cop tenim resposta hem pogut conèixer amb quins professionals podem comptar:

 

Professorat

18 persones

Secretaria

4 persones

Consergeria

1 persona

3. Previsió alumnat que assistirà presencialment al centre

 

Pendent de confirmar per part de les famílies.

S’ha fet seguiment dels alumnes des del confinament. Seguint les indicacions del propi Departament d’Educació l’assistència de l’alumnat serà reduïda i de manera esglaonada.


Al juny també es faran al centre les proves d’accés al CFGM i CFGS en funció del calendari establert per el Departament d’Educació i les posteriors reclamacions si s’escau.

Es faran intervencions puntuals per tal de finalitzar el servei d’assessorament i reconeixement  a aquells aspirants que han quedat degut al confinament pendents del procés.
Tant les proves d’accés  com el servei de reconeixement es durant a terme seguint totes les mesures de seguretat que marca la normativa.

4. Organització de l’acció educativa presencial

a) Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Eduació que assistirà presencialment al centre.

Les accions que durem a terme es centren en:

       1r ESO:

Nº d’alumnes:13 Acció: orientació tutorial i compartir amb els companys

       2n ESO:

Nº d’alumnes:18

Acció: orientacio tutorial i compartir una estona amb els seus companys

       3r ESO:

Nº d’alumnes:6

Acció: orientació tutorial i compartir una estona amb els seus companys

       4t ESO:

Nº d’alumnes:15

Acció: orientació tutorial i compartir una estona amb els seus companys

       1r Batxillerat:

Nº d’alumnes:2

Acció: orientació tutorial i compartir una estona amb els seus companys

       2n Batxillerat:

Nº d’alumnes:12

Acció: tractar temes relatius a les assignatures específiques que entren a les PAU

 

b) Organització de grups, horaris, espais i professorat de 1r de l’ESO fins 1r de batxillerat

Setmana del 8 al 12 de juny

Horari

1r ESO

2nESO

3rESO

4rESO

1rBatxillerat

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9:30-10:30

1rA (A.4)

1rA (A.5)

2nA (A.4)

2nA (A.5)

3rA (A.4)

3rA (A.5)

4tA (A.4)

4tA (A.5)

1r Batx PAU (A. 4)

10:00-11:00

1rB (A.3)

1rB (A.2)

2nB (A.3)

2nB (A.2)

3rB (A.3)

3rB (A.2)

4tB (A.3)

4tB (A. 2)

1rBatx Prof.

(A.5)

10:45- 11:45

1rC 2nC

(A.6)

 

3rC 4tC

(A.6)

 

 

 

En cada aula haurà el tutor o un professor de l’equip docent.

La setmana del 15 al 19 de juny. L’alumnat de 1r i 2n de l’ESO vindran al centre el dia 16 de juny, de cinc en cinc, de forma esglaonada per recollir les notes finals i fer  orientació tutorial. El dia 17 de juny vindran els alumnes de 3r i 4t de l’ESO vindran al el dia 17 de jun, de cinc en cinc, de forma esglaonada. L’horari serà: els alumnes de 1r de 10:00 fins les 12:05, sala d’actes. Els alumnes de 2n de l’ESO de 12:05 fins les 13:45, sala d’alumnes. En cada grup estaran 3 professors. Els alumnes de 3r de l’ESO l’horari serà de 10:00 fins les 12:05, sala d’actes. Els alumnes de 4t de l’ESO de 12:05 fins les 13:45, sala d’alumnes. En cada grup estaran 3 professors.

Organització de 2n de batxillerat, horaris, espais i professorat.

Del 8 de juny fins el 6 de juliol

DIMARTS

DIJOUS

10:45- 12:45

Fisica i Química (Lab. d’experimentals)

 

9:45-10:45 matemàtiques del científic

A.7

11:45 -12:45 Matemàtiques CCSS

A.1

10:45-12:45 Fisica i Química

Lab. experimentals

12:45- 13:45 Matemàtques del científic

A.    7

10:45- 11:45 Matemàtiques CCSS

A.    1

 

El dia 23 i 26 de juny, els alumnes que hagin anat a les proves extraordinàris o finals  de 1r de l’ESO fins a 2n de batxillerat  vindran al centre a buscar les notes de forma esglaonada i de cinc en cinc. En funció de quants alumnes hagin anat aquelles proves es farà un calendari semblant als dies 16 i 17 de juny

5. Fluxos de circulació 

Les entrades i sortides al centre de l’alumant es fa en diferents horaris i de forma esgalonada. Per evitar l’aglomeració de persones en qualsevol lloc del centre s’estableix el següent circuit:

  Entrada del centre per la porta principal, serà el tutor o professor de l’equip docent qui els anirà a buscar a l’entrada.i els acompanyarà a l’aula on romandrà amb els alumnes

   Sortida del centre per la porta principal i serà el tutor o professor que ha estat amb ells qui els acompanyarà a la porta.

  Els horaris dels diferents grups no coincideixen per tant poden entrar i sortir per la porta principal.

6. Material escolar

Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà material en paper , excepte casos imprescindibles. Ha d’evitar-se la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi.

7. Requisits per l’assistència

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. L’assistència personalitzada s’ha del sol·licitar prèviament al docent i s’autoritzarà amb cita prèvia. Les famílies, o l’alumnat en el cas que sigui major d’edat, hauran de presentar una declaració responsable d’acord amb el model adjunt: 

·      Declaració responsable alumnes majors de 18 anys

·      Declaració responsable famílies (alumnes menors de 18 anys)

 Per assistir al centre educatiu, alumnat i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

 • En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  Malalties cardíaques greus.  Malalties que afecten al sistemaimmunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).  Diabetis mal controlada.  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Pel que fa al personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades. El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables. 

8. Mesures de protecció i prevenció

Els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi són el següents:

• Distanciament físic. L’alumnat disposarà d’un espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada de 2 metres entre les persones dins del centre. 

• Rentat de mans. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de l’alumnat així com del personal docent i no docent. En el cas de l’alumnat, es requerirà rentat de mans:  A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  Abans i després d’anar al WC. Abans i després de les diferents activitats. En el cas del personal que treballa a l’institut, el rentat de mans es durà a terme:  A l’arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat.  Abans i després d’anar al WC. Com a mínim una vegada cada 2 hores. S’habiliten diversos punts de rentat de mans amb solució hidroalcohòlica o sabó i tovalloletes d’un sol ús, al vestíbul,  a les aules amb ocupació prevista, sala de professors i sortida de l’institut, a part dels punts habituals (WC, piques, etc

 •.Mascaretes. Per a l’alumnat, és recomanable l’ús de mascaretes per assistir a qualsevol activitat d’acció educativa programada.