OBJECTIUS DE CENTRE. CURS 2018-2019 

 

EIX 1.  Millorar els resultats educatius

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU – EIX 1: Coordinació Pedagògica, Prefectura d’estudis (ESO/BAT,  i FP), Coordinació TIC i  coordinació de curs

  

1.1.Estendre als cicles formatius i famílies professionals la participació en el programa Qualifica’t

 

ACTUACIONS

1.1.1 Aplicació del programa servei d’assessorament i reconeixement acadèmic a les famílies professionals de l’institut

 

1.2. Incrementar la participació en projectes de mobilitat

 

ACTUACIONS

1.2.1. Participació en programes de mobilitat

 

1.3 Participació de l’institut en activitats d’FP dual i en alternança

 

ACTUACIONS

1.3.1 Participació de l’institut en activitats d’FP dual

1.3.2 Participació de l’institut en activitats d’FP en alternança

 

1.4 Participació de l’institut en les diferents xarxes de treball a l’FP

 

ACTUACIONS

 

1.4.1 Participació en la xarxa de Qualitat (E2cat)

1.4.2 Participació en el projecte i la xarxa d’Innova FP

1.4.3 Participació en el projecte i xarxa d’emprenedoria

1.4.4 Participació en  el programa i xarxa d’Orientació a l’FP

1.4.5 Elaboració de material per a reforç de l’orientació tutorial dins el Projecte d’orientació

 

 

  

1.5 Utilitzar recursos TIC en la pràctica docent tant per la gestió com per a la docència directa a l’aula

 

ACTUACIONS

 

1.5.1 Concretar la transició al software lliure

1.5.2. Recerca/creació/utilització/validació d’objectes i recursos digitals educatius de els diversos nivells i matèries

1.5.3. Treball de l’alumnat en competència digital

 

1.6. Treballar en un espai virtual d’ensenyament – aprenentatge propi de l’Institut utilitzant la plataforma Moodle

ACTUACIONS

 

1.6.1.  Creació i desenvolupament d’un EVEA amb plataforma Moodle

1.6.2. Creació d’una biblioteca virtual de l’Institut

1.6.3 Posar més ordinadors a la Biblioteca

1.6.4 Fer dues reunions amb el professorat que fa guàrdia de Biblioteca per tal de millorar el seu funcionament

 

1.7. Incrementar la participació de l’alumnat d’ESO en activitats de reforç i estudi fora de l’horari escolar.

 

ACTUACIONS

 

1.7.1. Participació del centre en programes de reforç escolar:

 

 

 

 

1.8. Millorar l’esforç, constància i treball reflexiu de l’alumnat

 

ACTUACIONS

 

1.8.1 Orientació tutorial sobre tècniques d’estudi per la planificació del temps a ESO, BAT i CFGM

1.8.2 Creació d’optatives de tècniques d’estudi per a 1r i 2n d’ESO

1.8.3 A BAT potenciar l’orientació a tutoria . Fer una reunió orientativa amb les famílies a final de curs

  

1.9. Ampliar el nombre de desdoblaments i hores lectives setmanals de les matèries instrumentals a l’ESO

 

ACTUACIONS

 

1.9.1. Disseny d’un currículum que permeti fer el màxim nombre de desdoblaments de matèries instrumentals a l’ESO

1.9.2. Disseny d’un currículum que permeti ampliar el nombre d’hores setmanals de matèries instrumentals a l’ESO

  

1.10. Desenvolupar les competències bàsiques comunicativo-lingüística i social-ciutadana de manera transversal

 

ACTUACIONS

 

1.10.1. Reunió dels equips docents i de professorat  d’ESO per consensuar criteris d’avaluació sobre les competències bàsiques comunicativo-lingüística i social-ciutadana de manera transversal.

1.10.2. Realització  d’activitats destinades a estimular el gust per la lectura

1.10.3  Fer una hora lectiva setmanal de lectura a 1r i 2n d’ESO

1.10.4 Incrementar activitats de reforç per millorar les Competències Bàsiques en: anglès, matemàtiques i ciències-tecnologia

1.10.5 Coordinació pedagògica vetllarà per tal que s’imparteixi estadística a 4t d’ESO

  

1.11- Formació complementària per l’alumnat d’FP que pensa presentar-se a les PAU

 

ACTUACIONS

1.11.1 Oferir la possibilitat a l’alumnat de CFGS que vol presentar-se a les PAU d’assistir a classes de 2n de BAT, o de 1r de BAT de les matèries de modalitat  de les que es vol examinar

  

1.12 – Participació de l’alumnat de l’institut en activitats, concursos i projectes amb altres centres

 

ACTUACIONS

1.12.1 Participació de l’alumnat d’ESO amb projectes amb altres centres

1.12.2 Participació de l’alumnat d’FP en concursos i activitats amb altres centres

1.12.3. Participació de l’alumnat d’FP en projectes d’innovació amb altres centres

  

1.13 – Millora de les infraestructures i espais del centre utilitzat per l’alumnat

 

ACTUACIONS

1.13.1 Optimitzar al màxim la utilització dels espais on s’imparteixen classes

1.13.2 Millorar el servei de la Biblioteca  incrementant el nombre d’hores de coordinació

1-13.3 Millorar els equipaments existents a les aules/tallers i laboratoris

1.13.4 Reposició d’ordinadors antics

1.13.5 Arreglar les instal·lacions elèctriques dels tallers d’automoció. Inversió en la renovació de material i productes en tallesr i laboratoris de Sanitat

1.13.6 Pintar diferents instal·lacions del centre

1.13.7 Millorar la neteja dels lavabos. Increment de 2 hores diàries a la neteja del centre

  

1.14  Millora del resultats de les proves externes

 

ACTUACIONS

1.14.1 Reunió inici de curs amb professorat de BAT

1.14.2  Seguiment  i orientació durant el curs de la preparació de les PAU

1.14.3 – Reunió de Coordinació Pedagògica amb el professorat d’ESO i departaments d’ESO  per analitzar els resultats de l’avaluació diagnòstica de 3r ESO i prendre les mesures oportunes

1.14.4  Seguiment de Coordinació Pedagògica amb els departaments implicats de l’aplicació de les mesures acordades

1.14.5 Reunió de Coordinació Pedagògica amb el professorat d’ESO i departaments d’ESO  per analitzar els resultats de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO i prendre les mesures oportunes pel proper curs

1.14.6 Adaptar el currículum del proper curs a les necessitats detectades a partir dels resultats de les competències bàsiques de 4t d’ESO

  

1.15 Millora dels resultats dels indicadors de centre

 

ACTUACIONS

1.15.1 Reunió de l’equip directiu amb el professorat d’ESO i departaments afectats. Presa de compromisos per millorar els resultats

1.15.2 Seguiment per part de Coordinació Pedagògica del compliment dels compromisos

1.15.3 Reunió de l’equip directiu amb el professorat de BAT i departaments afectats . Presa de compromisos per millorar els resultats

1.15.4 Seguiment per part de Coordinació Pedagògica i Prefectura d’Estudis del compliment dels compromisos

1.15.5 Reunió i treball  de Prefectura d’estudis d’FP amb els equips docents de cicles afectats i seguiment dels acords i compromisos adquirits

 

1.16 Impuls de la llengua anglesa en les activitats lectives

 

ACTUACIONS

1.16.1 Realització d’assignatures en llengua anglesa a l’ESO/BAT i valoració dels resultats obtinguts

1.16.2 Posar nota numèrica a les enquestes de satisfacció a l’ESO/BAT referides a la utilitat de l’auxiliar de conversa

1.16.3 Contractació de suport extern com auxiliar de conversa com a reforç en hores desdoblades a l’ESO i BAT

1.16.4 Realització de crèdits/Unitats formatives en llengua angles a l’FP i valoració dels resultats obtinguts

1.16.5 Creació d’un equip de millora pel tractament de la llengua anglesa a l’ FP i a l’ESO

 

1.17 Millorar el tractament de la diversitat a l’ESO i PFI

 

ACTUACIONS

1.17.1 Participació en Projecte de Diversificació Curricular a 3r i 4t d’ESO

1.17.2 Realització de mesures organitzatives i curriculars per afavorir el tractament de la diversitat a l’alumnat d’ESO: TEI, tutoria compartida, aula oberta

1.17.3 Adaptació del PFI a la diversitat de l’alumnat

 

1.18 Reduir l’absentisme i l’abandonamet escolar

 

ACTUACIONS

 

1.18.1 Control d’assistència diari

1.18.2 Informació a les famílies

1.18.3 Intervenció del TIS en casos d’absentisme continuat a l’ESO

1.18.4 Acció tutorial per controlar i reduir l’absentisme

1.18.5 Comunicació a serveis socials els casos d’absentisme continuat

1.18.6 Orientació tutorial a BAT i FP com eina per a reduir l’absentisme i abandonament

1.18.7 Justificació de les absències per part de les famílies

1.18.8 Des de tutoria de 4t d’ESO, contactar amb les famílies al moment que es comencen a detectar indicis d’absentisme

1.18.9 Fer entrevistes prèvies per part de Prefectura d’Estudis a l’alumnat extern que s’incorpora a 1r de BAT o als CFGM, per tal d’orientar-lo. Reforçar a les classes de tutoria l’orientació

1.19   Adaptació de l’ESO al nou model d’avaluació i a la programació competencial

ACTUACIONS

1.19.1 Adaptació de les programacions a les competències

1.19.2 Definició dels criteris d’avaluació i posar-los al PEC

1.19.3 Formació del professorat en el nou model d’avaluació

 

EIX 2.  Millorar la cohesió social

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU – EIX 2: Prefectura d’estudis, Coordinació pedagògica i Coordinació de mediació

 2.1. Impulsar la mediació  ila convivència al centre

 

ACTUACIONS

 

2.1.1.Difondre el projecte de mediació a l’ESO a través de la tutoria i l’equip mediador

2.1.2 Potenciar a través de la tutoria el respecte i la convivència de l’alumnat

2.1.3.Institucionalitzar el dia de la Pau i la No violència al centre

2.1.4  Impulsar la comissió de convivència i disciplina a l’ESO

2.1.5 Incrementar 1 hora setmanal la comissió de convivència i 1h setmanl la mediació

2.1.6 Projecte TEI a 1r i 3r d’ESO

 

 

  1. 2. Participar de la mediació en activitats fora del centre

 

ACTUACIONS

 

2.2.1 .Participació en la trobada anual d’alumnat i professorat mediador de Barcelona

 

  1. 3. Impulsar els òrgans de representació de l’alumnat( delegats de curs, junta de delegats)

 

ACTUACIONS

2.3.1 Fomentar l’assistència dels representants de l’alumnat a les sessions d’avaluació

2.3.2 Treballar a tutoria dels CF la participació de l’alumnat a les sessions d’avaluació

2.3.2 Fomentar la participació de l’ alumnat en els òrgans de representació de l’institut

 

  1. 4. Impulsar el centre com a referència educativa del districte

 

ACTUACIONS

 

2.4.1  Posar a disposició d’entitats esportives del districte, les pistes esportives o altres instal·lacions

2.4.2. Exportar  activitats realitzades al centre al districte de Nou Barris

 

 

2.5 Potenciar la pertinença al centre de l’alumnat d’FP, CAS i PFI

 

ACTUACIONS

2.5.1 Participació d’aquest alumnat en activitats esportives del centre

2.5.2 Participació d’aquest alumnat en activitats culturals del centre (Sant Jordi, Jornada de la Pau)

  

EIX 3.  Millorar la confiança dels grups d’interès

 

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU – EIX 3 Prefectura d’estudis d’FP, Coordinació d’FP,Coordinació Pedagògica, Coordinació de qualitat i Coordinació de Riscos laborals

 

3.1. Augmentar el número de professorat implicat/format en Qualitat

 

ACTUACIONS

3.1.1. Creació d’equips de millora

3.1.2. Formació al professorat nou amb càrrec de coordinació  en Qualiteasy

3.1.3 Realitzar al gener una nova sessió formativa en QE

3.1.4 Realitzar sessions de dubtes individualitzades

3.1.5. Sessions recordatòries rde Qualiteasy pel professorat antic que fins el curs actual no l’ha hagut d’ujtilitzar

3.1.6  Incrementar els recursos destinats al PQiMC. Participació en les xarxa i E3 (E2.Cat)

 

3.2. Agilitzar la gestió rderivada de l’aplicació del Projecte de QUalitat i Millor Contínua, reduint l’excés de “paperassa”

 

ACTUACIONS

 

3.2.1 .  Confecció i difussió de les plantilles de la  documentació que s’ha de penjar al Qualiteasy

3.2.2 .  Gestió de la documentació que s’ha de penjar al Qualiteasy

3.2.3.  Ús de la llibreta de professorat com eina de seguiment i revisió de les programacions

  

3.3 Potenciar l’orientació acadèmica professional de l’alumnat

 

ACTUACIONS

 

3.3.1 Impulsar el servei d’orientació a l’FP

3.3.2. Realització de sessions d’orientació acadèmica a les tutories individuals de 3r d’ESO

3.3.3. Realització de jornades d’orientació acadèmica professional a 4t d’ESO i 2n de BAT

3.3.4  Treball de l’Equip de millora d’orientació a l’FP

3.3.5 Fer una reunió amb les famílies (4t ESO i 2n BAT) al mes d’abril

 

3.4. Sensibilitzar al l’alumnat de la importància de la prevenció de riscos, per evitar accidents i malalties i pel respecte al medi ambient

 

ACTUACIONS

 

3.4.1.Realització de campanyes de prevenció

3.4.2. Xerrades informatives sobre accidents i/o malalties

3.4.3. Informació al CEB de les mancances i incompliments normatius detectats al centre

3.4.4 Realització de campanyes de sensibilització pel respecte al medi ambient (gestió de residus, reciclatge..)

 

3.5. Habilitar espais per l’ús de l’alumnat

 

ACTUACIONS

3.5.1. Adaptació de la sala d’alumnat per a ús de menjador i altres

3.5.2. Millora l’ús de la Biblioteca

3.5.3 Adequació dels lavabos

3.5.4 Millora de les condicions climàtiques dels espais utilitzats per l’alumnat

 

3.6. Revisar i millorar la informació del web del centre

 

ACTUACIONS

 

3.6.1. Contingut de l a  pàgina web totes les activitats del centre (acadèmiques i no acadèmiques)

3.6.2 Actualització de la pàgina web del centre

3.7  Mantenir la confiança de les empreses col·laboradores amb la formació de l’alumnat d’FP

 

ACTUACIONS

3.7.1       – Assolir una valoració positiva de  les empreses sobre la preparació  rebuda per  l’alumnat que fa  la FCT

3.7.2       – Establir convenis de col·laboració amb noves empreses per ampliar la FCT i la formació del professorat d’FP

 

 3.8 Impulsar i potenciar el Pla de Formació de centre

 

3.8.1       – Sol·licitud al CRP de la realització de cursos de formació de professorat al centre

3.8.2       – Realització de sessions de formació interna realitzades pel professorat del centre

3.8.3       – Planificar accions formatives més d’acord amb les necessitats del professorat

3.8.4        – Adequar el pla de formació més a les necessitats del centre