Objectius

OBJECTIUS DE CENTRE. CURS 2019-20

 EIX 1.  Millorar els resultats educatius

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU – EIX 1: Coordinació Pedagògica, Prefectura d’estudis (ESO/BAT,  i FP), Coordinació TIC i  coordinació de curs

 

1.1 Participació dels cicles formatius i famílies professionals en els programes de mesures flexibilitzadores d’FP

ACTUACIONS

1.1.1 Aplicació del programa servei d’assessorament i reconeixement acadèmic a les famílies professionals de l’institut

1.2.  Participació  projectes de mobilitat

ACTUACIONS

1.2.1. Participació en programes de mobilitat

1.2.2. Participar en totes les convocatòries. Incrementar recursos horaris per mobilitat

 

1.3 Participació de l’institut en activitats d’FP dual i en alternança 

ACTUACIONS

1.3.1 Participació de l’institut en activitats d’FP dual

1.3.2 Participació de l’institut en activitats d’FP en alternança

 

1.4 Participació de l’institut en les diferents xarxes de treball a l’FP 

ACTUACIONS

1.4.1 Participació en la xarxa de Qualitat (E2cat)

1.4.2 Participació en el projecte i la xarxa d’Innova FP

1.4.3 Participació en el projecte i xarxa d’emprenedoria

1.4.4 Participació en  el programa i xarxa d’Orientació a l’FP

1.4.5 Elaboració de material per a reforç de l’orientació tutorial dins el Projecte d’orientació

 

1.5 Utilitzar recursos TIC en la pràctica docent tant per la gestió com per a la docència directa a l’aula

ACTUACIONS

1.5.1 Concretar la transició al software lliure

1.5.2. Recerca/creació/utilització/validació d’objectes i recursos digitals educatius de els diversos nivells i matèries

1.5.3. Treball de l’alumnat en competència digital

1.6. Treballar en un espai virtual d’ensenyament – aprenentatge propi de l’Institut utilitzant la plataforma Moodle

ACTUACIONS

1.6.1.Creació i desenvolupament d’un EVEA amb plataforma Moodle

1.6.2 Realitzar activitats de formació per professorat d’ESPO/BAT

1.6.3 Posar més ordinadors a la Biblioteca

1.7. Incrementar la participació de l’alumnat d’ESO en activitats de reforç i estudi fora de l’horari escolar.

ACTUACIONS

1.7.1. Participació del centre en programes de reforç escolar:

 

1.8. Millorar l’esforç, constància i treball reflexiu de l’alumnat

ACTUACIONS

1.8.1 Orientació tutorial sobre tècniques d’estudi per la planificació del temps a ESO, BAT i CFGM

1.8.2 Creació De matèries optatives de tècniques d’estudi per a 1r i 2n d’ESO

1.8.3 A BAT potenciar l’orientació a tutoria . Fer una reunió orientativa amb les famílies a final de curs

1.8.4 Realitzar sessions de tutoria a 3t i 4t d’ESO per a informar dels itineraris acadèmics

1.8.5 Realitzar sessions orientatives i a les famílies explicant el BAT professionalitzador

  

1.9. Ampliar el nombre de desdoblaments i hores lectives setmanals de les matèries instrumentals a l’ESO

ACTUACIONS

1.9.1. Disseny d’un currículum que permeti fer el màxim nombre de desdoblaments de matèries instrumentals a l’ESO

1.9.2. Disseny d’un currículum que permeti ampliar el nombre d’hores setmanals de matèries instrumentals a l’ESO

  

1.10. Desenvolupar les competències bàsiques a l’ESO

ACTUACIONS

1.10.1. Reunió dels equips docents i de professorat  d’ESO per consensuar criteris d’avaluació sobre les competències bàsiques.

1.10.2. Realització  d’activitats destinades a estimular el gust per la lectura

1.10.3  Fer una hora lectiva setmanal de lectura a 1r i 2n d’ESO

1.10.4 Incrementar el reeforç d’anglès ( desdoblaments, hores d’auxiliar de conversa, optatives)

1.10.5 Planificar activitats de preparació de les CB a català.

 

1.11- Formació complementària per l’alumnat d’FP que pensa presentar-se a les PAU 

ACTUACIONS

1.11.1 Oferir la possibilitat a l’alumnat de CFGS que vol presentar-se a les PAU d’assistir a classes de 2n de BAT, o de 1r de BAT de les matèries de modalitat  de les que es vol examinar

 

1.12 – Participació de l’alumnat de l’institut en activitats, concursos i projectes amb altres centres 

ACTUACIONS

1.12.1 Participació de l’alumnat d’ESO amb projectes amb altres centres

1.12.2 Participació de l’alumnat d’FP en concursos i activitats amb altres centres

1.12.3. Participació de l’alumnat d’FP en projectes d’innovació amb altres centres

  

1.13 – Millora de les infraestructures i espais del centre utilitzat per l’alumnat 

ACTUACIONS

1.13.1 Optimitzar al màxim la utilització dels espais on s’imparteixen classes

1.13.2 Millorar el servei de la Biblioteca  incrementant el nombre d’hores de coordinació

1-13.3 Renovació d’equipaments informàtics ( una aula del departament d’Informàtica, i una aula d’ESO/BAT utilitzant els ordinadors de l’aula renovada)

1.13.4 Reposició d’ordinadors antics

1.13.5 Arreglar les instal·lacions elèctriques dels tallers automoció

1.13.6 Pintar diferents instal·lacions del centre

  

1.14  Millora del resultats de les proves externes 

ACTUACIONS

1.14.1 Reunió inici de curs amb professorat de BAT

1.14.2  Seguiment  i orientació durant el curs de la preparació de les PAU. Disseny del refoç específic per l’alumnat de Bat que es presenta a les PAU

1.14.3. Començar a partir d’octubre ña preparació específica de les PAU de les matèries: Física, Química, Matemàtiques i nglès faran 1 hora de cada matèria de preparació a la tarda.

1.14.4 Realitzar reunions periòdiques entre Coordinació Pedagògica i els departaments afectats ( pels resultats de les CB,català i anglès)per preparar accions de millora

1.14.5 Adaptar el currículum del proper curs a les necessitats detectades a partir dels resultats de les competències bàsiques de 4t d’ESO

1.14.6  Reunió de Coordinació Pedagògica amb el professorat d’ESO i departaments d’ESO  per analitzar els resultats de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO i prendre les mesures oportunes pel proper curs

1.14.7  Adaptar el currículum del proper curs a les necessitats detectades a partir dels resultats de les competències bàsiques de 4t d’ESO

 

1.15 Millora dels resultats dels indicadors de centre 

ACTUACIONS

1.15.1 Reunió de l’equip directiu amb el professorat d’ESO i departaments afectats. Presa de compromisos per millorar els resultats

1.15.2 Seguiment per part de Coordinació Pedagògica del compliment dels compromisos

1.15.3 Reunió de l’equip directiu amb el professorat de BAT i departaments afectats . Presa de compromisos per millorar els resultats

1.15.4 Seguiment per part de Coordinació Pedagògica i Prefectura d’Estudis del compliment dels compromisos

1.15.5 Reunió i treball  de Prefectura d’estudis d’FP amb els equips docents de cicles afectats i seguiment dels acords i compromisos adquirits

 

1.16 Impuls de la llengua anglesa en les activitats lectives 

ACTUACIONS

1.16.1 Realització d’assignatures en llengua anglesa a l’ESO/BAT i valoració dels resultats obtinguts

1.16.2 Contractació de suport extern com auxiliar de conversa com a reforç en hores desdoblades a l’ESO i BAT

1.16.3 Realització de crèdits/Unitats formatives en llengua angles a l’FP i valoració dels resultats obtinguts

1.16.4 Creació d’un equip de millora pel tractament de la llengua anglesa a l’ FP i a l’ESO

 

1.17 Millorar el tractament de la diversitat a l’ESO i PFI 

ACTUACIONS

1.17.1 Participació en Projecte de Diversificació Curricular a 3r i 4t d’ESO

1.17.2 Realització de mesures organitzatives i curriculars per afavorir el tractament de la diversitat a l’alumnat d’ESO: TEI, tutoria compartida, aula oberta

1.17.3 Adaptació del PFI a la diversitat de l’alumnat

1.17.4 Realitzar una preparació específica per a la prova d’accès als CFGM

1.18 Reduir l’absentisme i l’abandonamet escolar 

ACTUACIONS

1.18.1 Control d’assistència diari

1.18.2 Informació a les famílies

1.18.3 Intervenció del TIS en casos d’absentisme continuat a l’ESO

1.18.4 Acció tutorial per controlar i reduir l’absentisme

1.18.5 Comunicació a serveis socials els casos d’absentisme continuat

1.18.6 Orientació tutoral a BAT i FP com eina per a reduir l’absentisme i abandonament

1.18.7 Justificació de les absències per part de les famílies

1.18.8 A 4t d’ESO contactar immediatament amb les famílies quan es detecten indicis d’absentisme

1.18.9 Fer entrevistes prèvies per part de Prefectura d’estudis a l’alumnat extern que s’incorpora a 1r de BAT i als CFGM, per tal d’orientar-lo.(tenint en compte el BAT professionalitzador), Recordar a les reunions de tutors que es reforci l’orientació

  

1.19 Adaptació de l’ESO al nou model d’avaluació i a la programació per competències 

ACTUACIONS

1.19.1 Adaptació de les programacions a les competències

1.19.2 Definició dels criteris d’avaluació i incloure’ls al PÊC

1.19.3 Formació del professorat en el nou mètode d’avaluació 

 

EIX 2.  Millorar la cohesió social

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU – EIX 2: Prefectura d’estudis, Coordinació pedagògica i Coordinació de mediació

 2.1. Impulsar la mediació  i la convivència al centre

ACTUACIONS2.1.1.Difondre el projecte de mediació a l’ESO a través de la tutoria i l’equip mediador

2.1.2 Potenciar a través de la tutoria el respecte i la convivència entre l’alumnat

2.1.3.Institucionalitzar el dia de la Pau i la No violència al centre

2.1.4  Impulsar la comissió de convivència i disciplina a l’ESO

2.1.5 Incrementar 1 hora setmanal la comissió de convivència i 1h setmanal de mediació i TEI AL PROFESSORAT RESPONSABLE

2.2.Participar de la mediació en activitats fora del centre

ACTUACIONS

2.2.1 .Participació en la trobada anual d’alumnat i professorat mediador de Barcelona

  1. 3. Impulsar els òrgans de representació de l’alumnat( delegats de curs, junta de delegats)
ACTUACIONS2.3.1 Fomentar l’assistència dels representants de l’alumnat a les sessions d’avaluació

2.3.2 Treballar a tutoria dels CF la participació de l’alumnat a les sessions d’avaluació

2.3.3 Recordatori als tutors (comunicació escrita) sobre la participació de l’alumnat a les sessions d’avaluació

 2.4. Impulsar el centre com a referència educativa del districte

ACTUACIONS2.4.1  Posar a disposició d’entitats esportives del districte, les pistes esportives o altres instal·lacions

2.4.2. Exportar  activitats realitzades al centre al districte de Nou Barris 

2.5 Potenciar la pertinença al centre de l’alumnat d’FP, CAS i PFI 

ACTUACIONS2.5.1 Participació d’aquest alumnat en activitats esportives del centre

2.5.2 Participació d’aquest alumnat en activitats culturals del centre (Sant Jordi, Jornada de la Pau)

   

EIX 3.  Millorar la confiança dels grups d’interès

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU – EIX 3 Prefectura d’estudis d’FP, Coordinació d’FP,Coordinació Pedagògica, Coordinació de qualitat i Coordinació de Riscos laborals 

3.1. Augmentar el número de professorat implicat/format en Qualitat

ACTUACIONS3.1.1. Creació d’equips de millora

3.1.2  Formació en QE al professorat nou al sistema

3.1.3. Realitzar al gener una nova sessió formativa

3.1.4 Realitzar sessions de dubtes individualitzades

3.1.5 Formació al professorat nou amb càrrec de coordinació  en Qualiteasy

3.1.6. Incrementar els recursos destinats al PQMC. Participació a la xarxa e2cat

 3.2. Agilitzar la gestió rderivada de l’aplicació del Projecte de QUalitat i Millor Contínua, reduint l’excés de “paperassa”

ACTUACIONS3.2.1 .  Confecció i difussió de les plantilles de la  documentació que s’ha de penjar al Qualiteasy

3.2.2 .  Gestió de la documentació que s’ha de penjar al Qualiteasy

3.2.3.  Ús de la llibreta de professorat com eina de seguiment i revisió de les programacions

  3.3 Potenciar l’orientació acadèmica professional de l’alumnat 

ACTUACIONS3.3.1 Impulsar el servei d’orientació a l’FP

3.3.2. Realització de sessions d’orientació acadèmica a les tutories individuals de 3r d’ESO

3.3.3. Realització de jornades d’orientació acadèmica professional a 4t d’ESO i 2n de BAT

3.3.4  Treball de l’Equip de millora d’orientació a l’FP

3.3.5 Fer una reunió amb les famílies (4t ESO i 2n BAT) al mes d’abril

 

3.4. Sensibilitzar al l’alumnat de la importància de la prevenció de riscos, per evitar accidents i malalties i pel respecte al medi ambient

ACTUACIONS3.4.1.Realització de campanyes de prevenció

3.4.2. Xerrades informatives sobre accidents i/o malalties

3.4.3. Informació al CEB de les mancances i incompliments normatius detectats al centre

3.4.4  Realització de campanyes de sensibilització pel respecte al medi ambient (gestió de residus, reciclatge..)

 

3.5. Habilitar espais per l’ús de l’alumnat

ACTUACIONS3.5.1. Adaptació de la sala d’alumnat per a ús de menjador i altres

3.5.2. Millora l’ús de la Biblioteca

3.5.3 Adequació dels lavabos

3.5.4 Millora de les condicions climàtiques dels espais utilitzats per l’alumnat

 

3.6. Revisar i millorar la informació del web del centre

ACTUACIONS3.6.1. Contingut de l a  pàgina web totes les activitats del centre (acadèmiques i no acadèmiques)

3.6.2 Actualització de la pàgina web del centre

  • Mantenir la confiança de les empreses col·laboradores amb la formació de l’alumnat d’FP 
ACTUACIONS3.7.1   Assolir una valoració positiva de  les empreses sobre la preparació  rebuda per  l’alumnat que fa  la FCT

3.7.2   Establir convenis de col·laboració amb noves empreses per ampliar la FCT i la formació del professorat d’FP 

  •  Impulsar i potenciar el Pla de Formació de centre 
3.8.1   Sol·licitud al CRP de la realització de cursos de formació de professorat al centre3.8.2   Realització de sessions de formació interna realitzades pel professorat del centre

3.8.3   Planificar accions formatives més d’acord amb les necessitats del professorat

3.8.4   Adequar el Pla de formació a les necessitats del centre