Objectius

OBJECTIUS DE CENTRE. CURS 2018-2019  

Objectius pdf25x25

  

EIX 1. Millorar els resultats educatius RESPONSABLES DE L’OBJECTIU EIX 1: Coordinació Pedagògica, Prefectura d’estudis (ESO/BAT, i
FP), Coordinació TIC i coordinació de curs

 

1.1.Participació dels cicles formatius i famílies professionals  en el programes de mesures flexibilitzadores d’FP

 

ACTUACIONS

  INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

 

Mantenir l’oferta de participació del curs anterior 

1r,  i
3r trimestres

1.1.1. Aplicació del programa Servei d’assessorament i reconeixement

acadèmic a les famílies professionals de l’institut

-Nombre de CF que
participen en el programa Servei d’assessorament

  Esther
Giró – Manel Bielsa

 1.2.   Participació en projectes de mobilitat

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

1.2.1. Participació en programes de mobilitat

 

-Nombre de famílies professionals i cicles
formatius 
que participen en projectes de mobilitat

  Esther Giró/Manel Bielsa

 

Mantenir el nombre de famílies del curs anterior i augmentar 1 cicle formatiu

 

Augmentar el nombre d’alumnes participants en projectes de mobilitat

(mínim 15 alumnes)

 

3r trimestre

 1.3.   Participació de l’institut en activitats d’FP dual i en alternança

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.3.1 Participació de l’institut en activitats d’ FP dual

 

1.3.2 Participació de l’institut en  activitats d’FP en alternança

 

Nombre de convenis vigents

Nombre de convenis nous signats

Nombre de CF que hi participen

Nombre d’alumnat que hi participa

 

 Mínim el mateixos del curs anterior

1 conveni nou anual

Increment d’un CF anual

Increment d’un 5% respecte el curs anterior

 

3r trimestre

 

Manel Bielsa/Esther Giró

 

 1.4.   Participació de l’institut en les diferents xarxes de treball a l’FP

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.4.1 Participació en la xarxa de

Qualitat (E2cat –excel·lència)

1.4.2 Participació en la xarxa innova

FP

1.4.3 Participació en la xarxa d’emprenedoria

1.4.4 Participació en la xarxa d’Orientació d’FP

1.4.5 Elaboració de material per a reforç de l’orientació tutorial dins el

Projecte d’orientació

Nombre de sessions de xarxa on s’ha assistit

 Teresa Escriche/J Noguera

Nombre de Projectes de treball en xarxa

Manel Bielsa

Nombre de treballs/projectes presentats en concursos César Clemente

 

Valoració de l’alumnat respecte l’orientació professional rebuda 

Víctor Suàrez

Mínim un 80% de les sessions programades

Mínim participació en un projecte de treball en xarxa

Mínim haver presentat 2 treballs en concursos

 

Valoració superior a 7

3r trimestre

 1.5.   Utilitzar recursos TIC en la pràctica docent tant per la la gestió com per a la docència directa a l’aula    

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

1.5.1 Concretar la transició al software
lliure

 

1.5.2.Recerca/creació/utilització/validació d’objectes i recursos digitals educatius de els diversos nivells i matèries

 

1.5.3. Treball de l’alumnat en competència

digital

Nombre d’ordinadors amb software lliure al
centre       

Raúl Bethencourt/ Ángel Ros

25% del ordinadors a les
aules

3r trimestres

 

Nombre de professorat que utilitza els
recursos TIC a la docència (preparació de classes de material didàctic)      

Raül Bethencourt/ Ángel Ros

Major o  igual al 50% 

3r trimestre

Nombre de professorat que utilitza recursos
TIC a l’aula amb els alumnes per treballar la competència digital (TAC)      

Raúl Bethencourt/Ángel Ros

Major o igual al 30%

 3r trimestre

 1.6.   Treballar en un espai virtual d’ensenyament – aprenentatge propi de l’Institut utilitzant la plataforma Moodle

 

ACTUACIONS

   INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

1.6.1.  Creació i desenvolupament d’un EVEA amb
plataforma Moodle

1.6.2. Fer una activitat de formació per
professorat d’ESO

 

– Nombre de cursos creats


Raül Bethencourt

 

Nombre de cursos que siguin
nous superior o igual 3

 

3r trimestre

 

 

1.6.3 Posar més ordinadors a la Biblioteca

1.6.4 Fer
dues reunions del professorat que fa GU de Biblioteca per tal de millorar el seu funcionament

 

 1.7.   Incrementar la participació de l’alumnat d’ESO en activitats de reforç i estudi fora de l’horari escolar.  

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

1.7.1.
Participació del centre en  programes de reforç escolar

 

Nombre d’alumnes de cada curs d’ESO que participen en el programa EXIT

 


Nombre d’alumnes d’ESO que suspenen més de 4 matèries          Sussana Carmona      

    Participació mínima de 10
alumnes.

 

   Disminució al llarg del
curs

 

 3r trimestres

 

-Nombre d’ hores/nivell que
s’ofereixen d’activitats extraescolars de reforç i estudi

– Nombre d’alumnes d’ESO
que suspenen més de 2 matèries al final de curs           Sussana Carmona

             

 Nombre d’hores setmanals més gran o igual a
2 per cada curs (si hi ha recursos)

 

– Percentatge màxim
d’alumnes d’Eso que suspenen més de 2 matèries: 25%

   Nombre d’alumnes d’ESO que
participen en el programa EXIT d’estiu

 

   Percentatge d’Alumnes que
participen en el reforç escolar que promocionen de curs o es graduen en
ESO      Susana Carmona

  Mínim 30 alumnes

 

  El 80% de l’alumnat que hi
ha participat

3r trimestre

 

1.8. Millorar l’esforç, constància i treball reflexiu de l’alumnat

 

ACTUACIONS

  INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

1.8.1 Orientació tutorial
sobre tècniques d’estudi per la planificació del temps a ESO, BAT i CFGM
 

 

1.8.2 Creació de matèries
optatives de tècniques d’estudi per a 1r i 2n d’ESO

 

Valoració de l’alumnat de
l’orientació tutorial rebuda


Susana Carmona/ Esther Giró

Valoració mínima de 7 

 

 3r trimestres

Imparticiò de matèries optatives de tècniques
d’estudi    Jesús Pardo

Mínim una matèria optativa
a l’ESO

 

1.8.3 A
BAT: potenciar l’orientació a tutoria. – Fer més sessions informatives – fer
una reunió d’orientació amb les famílies a final de curs

 

 

1.9. Ampliar el nombre de desdoblaments i hores lectives setmanals de les matèries instrumentals a l’ESO

 

ACTUACIONS

INDICADORS/RESPONS

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

1.9.1. Disseny d’un
currículum que permeti fer el màxim nombre de desdoblaments de matèries
instrumentals a l’ESO

1.9.2. Disseny d’un currículum que permeti
ampliar el nombre d’hores setmanals de matèries instrumentals a l’ESO

 

-Nombre de matèries i hores
desdoblades o ampliades en matèries

instrumentals    Jesús Pardo

 

-Superior
o igual a 1 hora a la setmana per matèria i curs a 1r i 2n d’ESO (sempre que

hi hagi els recursos
necessaris)

 

 1r trimestre

 

1.10. Desenvolupar les competències bàsiques a l’ESO

 

ACTUACIONS

  INDICADORS RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

1.10.1. Reunió dels equips
docents i de professorat
d’ESO
per consensuar criteris d’avaluació.

1.10.2. Realització  d’activitats destinades a estimular
el gust per la lectura

1.10.3 Fer una hora lectiva
setmanal de lectura a 1r i 2n d’ESO
1.10.4 Incrementar activitats de
reforç per millorar les CB en anglès, matemàtics i ciències-tecnologia

1.10.5 Coordinació Pedagógica
vetllarà per tal que s’asseguri impartir Estadística 4rt ESO

 


Nombre d’acords consensuats


Susanna Carmona


Nombre d’activitats destinades a estimular el gust per la lectura


Susanna Carmona

 


Superior o igual a 2 per curs

 


Superior o igual a 3 activitats al curs en tota l’ESO

 


Resultats de les proves de competències bàsiques de català i castellà
equivalents als centres de

Catalunya de nivell C

 

 

 2n i 3r trimestres

 

 

1.11- Formació complementària per l’alumnat d’FP que pensa presentar-se a les PAU

 

ACTUACIONS

 INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

1.11.1 Oferir la
possibilitat a l’alumnat de CFGS que vol presentar-se a les PAU d’assistir a
classes de 2n de BAT, o de 1r de BAT de les matèries de modalitat de les que
es vol examinar (cal tenir present la dificultat real de l’alumnat de 2n curs
de CFGS que normalment fa les FCT al matí en poder compaginar l’horari de 2n
de BAT)

 

– Resultats de les PAU
obtinguts per aquest alumnat en les matèries a les

que ha assistit a classes


Manel Bielsa

– Resultats equivalents de
l’alumnat que ha fet aquesta formació complementària amb l’alumnat de Bat de
l’institut que es presenta a les PAU

3r trimestre

 

1.12 – Participació de l’alumnat de l’institut en activitats, concursos i projectes amb altres centres

 

ACTUACIONS

    INDICADORS/
RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.12.1 Participació de l’alumnat d’ ESO amb
projectes amb altres centres

  Nombre de projectes
participants

  Nombre d’alumnat implicat


Susanna Carmona

-1 projecte per curs

– Entre 10 i 15 alumnes

 3r Trimestre

1.12.2 Participació de l’alumnat d’FP en
concursos i activitats amb altres centres

  Nombre d’activitats on es
participa

  Nombre d’alumnat implicat


Manel Bielsa

  2 activitats per curs

  25 alumnes

1.2.3. Participació de
l’alumnat d’FP en projectes d’innovació amb altres centres 

 

  Nombre de projectes on es
participa

  Nombre d’alumnat implicat


Esther Giró

  1 projecte

 

  10 alumnes

 

  

1.13 – Millora de les infraestructures i espais del centre utilitzat per l’alumnat com espais d’estudi o treball

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/ RESPONSABLE  

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.13.1 Optimitzar al màxim a utilització dels
espais on s’imparteixen classes

-Nombre de classes que s’han d’impartir a

la sala d’actes per manca d’espais


Jesús Pardo

– Resultat de l’enquesta de satisfacció de
l’alumnat respecte les instal·lacions del centre  – Teresa Escriche


0 classes

 

 


Qualificació superior a 5,5 (cal tenir en compte l’edat del centre)

 

  1r Trimestre

 

 

  3 Trimestre

 1.13.2
Millorar el servei de la Biblioteca
incrementant el nombre d’hores de coordinació

– Resultat de l’enquesta de satisfacció de
l’alumnat respecte a: com a lloc d’estudi i per la oferta de recursos bàsics–
T Escriche

– Qualificació superior a
6.5

– 3 Trimestre

1.13.3 Millorar els equipaments existents a les aules

/tallers/laboratoris

1.13.4  Reposició d’ordinadors antics

Tornar a insistir al CEB el tema dels tallers d’automoció 

1.13.5 Arreglar instal·lacions elèctriques dels tallers d’automoció. Inversió per renovar
material i productes als tallers i laboratoris de Sanitat

1.13.6 Pintar diferents instal·lacions del centre

1.13.7 Millorar la neteja del lavabos. Increment de 3 hores diaris de neteja

– Resultat enquesta de satisfacció de
l’alumnat referent a: nombre i funcionament d’equipaments informàtics i
audiovisuals de les aules, equipaments dels tallers/laboratoris – Teresa
Escriche

– Qualificació superior a 7
per a cada ítem

 3r Trimestre

  

1.14  Millora del resultats de les proves externes

 

ACTUACIONS

  INDICADORS/RESPON

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.14.1  Reunió inici de curs amb professorat de BAT

1.14.2  Seguiment  i orientació durant el curs de la
preparació de les

PAU

1.14.2b Reunió d’inici de curs tractat el tema
i buscar solucions Seguiment de l’equip docent

– Resultats de les PAU

  Josep
Noguera


Resultats
de

les PAU similars a la mitjana de Catalunya


Diferencial entre la nota mitjana del centre i la de Catalunya
inferior a 1 punt

3r trimestre

 

1.14.3 – Reunió de Coordinació Pedagògica amb el professorat d’ESO i departaments d’ESO  per analitzar els resultats de l’avaluació diagnòstica (sempre que es faci) de 3r ESO i prendre les mesures oportunes

1.14.4 Seguiment de Coordinació Pedagògica amb els departaments implicats de l’aplicació de les mesures acordades 

Resultats de l’avaluació
diagnòstica de 3r d’ESO

 Susanna Carmona

Resultats semblants a la mitjana de Catalunya del centres de la mateixa complexitat

2n trimestre

1.14.5  Reunió de Coordinació Pedagògica amb el professorat d’ESO i departaments d’ESO per analitzar els resultats de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO i prendre les mesures oportunes pel proper curs

1.14.6  Adaptar el currículum del proper curs a les necessitats detectades a partir dels resultats de les competències bàsiques
de 4t d’ESO
 

Resultats de les competències bàsiques de 4t d’ESO


Susanna Carmona

Resultats semblants a la mitjana de Catalunya del centres de la mateixa complexitat

2 i 3r trimestre

 

1.15 Millora dels resultats dels indicadors de centre

 

ACTUACIONS

    INDICADORS/RESP

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.15.1 Reunió de l’equip directiu amb el professorat d’ESO i departaments afectats. Presa de compromisos per millorar els resultats 1.15.2 Seguiment per part de Coordinació Pedagògica del
compliment dels compromisos 

Dades de promoció de curs i
superació d’etapa d’ESO

(indicadors de centre)


Susanna Carmona

– Resultats no inferiors en 3 punts  als centres de Catalunya del
mateix nivell de complexitat ( nivell C)

1r trimestre 

1.15.3 Reunió de l’equip directiu amb el professorat de BAT i

departaments afectats. Presa de compromisos per millorar els resultats 1.15.4 Seguiment per part de Coordinació Pedagògica i Prefectura d’Estudis del compliment dels compromisos 

Dades de promoció de curs i
superació de l’etapa de BAT (indicadors de centre)


Susanna Carmona

– Resultats no inferiors en 3 punts  als centres de Catalunya del
mateix nivell de complexitat ( nivell C)

1r trimestre 

1.15.5 Reunió i treball de Prefectura d’estudis d’FP amb els equips docents dels CF afectats i seguiment dels acords presos i compromisos 

Dades de promoció dels cursos d’FP –

E Giró/Manel

      Millora del resultats respecte el curs anterior dels cursos on el curs anterior  les dades de promoció van ésser inferiors al 50%

1r trimestre 

  

1.16 impuls de la llengua anglesa en les activitats lectives

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.16.1 Realització d’assignatures en llengua anglesa a ESO/BAT i valoració dels resultats obtinguts

1.16.2 Posar nota numèrica a les enquestes de satisfacció a l’ESO/BAT referides a la utilitat de l’auxiliar de conversa

1.16.3 Contractació de suport extern com a
auxiliar de conversa per reforç en les classes desdoblades ESO i BAT

Enquesta de valoració de l’alumnat afectat – Qualificacions de l’assignatura d’anglès en
els cursos on s’han impartit matèries en anglès  – Susana Carmona

– Valoració superior a 7

 -percentatge mínim
d’aprovats en l’assignatura d’anglès
70% a l’avaluació extraordiària

 3r trimestre

1.16.4 Realització d’assignatures en llengua
anglesa a FP i valoració dels resultats obtinguts

Enquesta de valoració de l’alumnat afectat – Qualificacions de l’assignatura d’anglès en
els cursos on s’han impartit matèries en anglès – Esther Giró

– Valoració superior a 7

 

3r trimestre 

1.16.5 Creació d’un equip de millora pel
tractament de la llengua anglesa a l’ FP i a l’ESO

– Nombre d’activitats proposades en anglès pel
proper curs – Esther Giró

– 2 activitats 

3r trimestre

   

1.17 Millorar el tractament de la diversitat a l’ESO i PFI

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.17.1 Participació en el Projecte de
Diversificació curricular a 3r i 4t d’ESO

Nombre d’alumnat participant que gradua a l’ESO 

Nombre d’alumnat participant que segueix un

CFGM– Susana Carmona

80% de l’alumnat del PDC
gradua

 

30% de l’alumnat del PDC

3r trimestre

1.17.2 Realització de mesures organitzatives i
curriculars per afavorir el tractament de la diversitat de l’alumnat d’ESO
:TEI, tutoria compartida, aula oberta

Nombre d’alumnat d’aula oberta que gradua

 

Nombre d’alumnat d’aula oberta que segueix un CFGM – Susana Carmona

80% d’alumnat

 

20% d’alumnat

3r trimestre

1.17.3 Adaptació del PFI a la diversitat del
seu alumnat

Nombre d’alumnat del PFI que segueix estudiant
un CFGM – Xavier Espinach

40% d’alumnat

3r trimestre

  

1.18 Reduir l’absentisme i l’abandonament escolar

  

ACTUACIONS

            INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.18.1 Control assistència diari 

1.18.2 Informació a les famílies 1.18.3 Intervenció del TIS en casos d’absentisme continuat a l’ESO

1.18.4 Acció tutorial per controlar i reduir l’absentisme. Informació sobre la realitat del cicle al començament de curs

1.18.5 Comunicació a Serveis socials els casos d’absentisme continuat

1.18.6 Orientació tutorial al BAT i FP com eina per reduir l’absentisme i abandonament

1.18.7 Aconseguir que les famílies
justifiquin les faltes:

Recorda-ho a la reunió inici de curs, reunions amb famílies i en tutories

1.18.8 Des de tutoria 4t ESO, contactar amb les famílies al moment que es comença a detectar indicis d’absentisme 1.18.9 Fer entrevistes prèvies per part de Prefectura d’estudis a l’alumnat extern que
s’incorpora a 1r de BAT i als CFGM, per tal d’orientar-lo. Reforçar a les classes de tutoria l’orientació

Percentatge per curs del nombre d’absències superior al 25% (I06) de l’alumnat que no ha abandonat

   Jesús Pardo

 

Percentatge d’abandonament d’estudis a

ESO, BAT i CFGM (I04)

   Jesús Pardo/Esther Giró

 

Disminució al llarg del curs

 

 

ESO < 5%

BAT <  12%

CFGM < 12%

 

3r trimestre

 

 

 

3r trimestre

 

1.19 Adaptació de l’ESO al nou model d’avaluació i a la programació competencial

  

ACTUACIONS

            INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

1.19.1 Adaptació de les programacions a les
competències

Percentatge de programacions d’ESO realitzades
per competències

80% de les programacions
adaptades al nou model competencial

3r trimestre

1.19.2 Definició dels criteris d’avaluació i posar-los
al PEC

Aplicació dels criteris d’avaluació definits
d’acord amb les competències 

Valoració enquesta
professorat ESO >= 7

3r trimestre

 

1.19.3 formació del professorat en el nou
mètode d’avaluació

Realitzar sessions informatives adreçades a
tot el professorat d’ESO

Mínim 2 sessions 

3r trimestre

 

 

 

EIX 2.  Millorar la cohesió social

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU EIX 2: Prefectura d’estudis, Coordinació pedagògica i Coordinació de mediació

 

2.1. Impulsar la mediació  ila convivència al centre

ACTUACIONS

            INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS
D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

 

2.1.1.Difondre
el projecte de mediació a l’ESO a

través de la tutoria i l’equip

mediador

 

2.1.2 Potenciar a través de la tutoria el respecte i la convivència entre l’alumnat

-Número d’alumnat d’ESO  que són  mediadors – Matilde Lázaro

 

-Percentatge de casos resolts de forma satisfactòria


Matilde Lázaro

Grau de satisfacció de l’alumnat sobre el clima de convivència a l’aula i al centre


Teresa Escriche/ Matilde Lázaro

Nombre d’activitats de cohesió de grup realitzades a tutoria                  Matilde Lázaro

Nombre d’activitats relacionades amb la mediació al centre                 Matilde Lázaro

 -Nombre d’alumnes igual o superior a 4

50% dels casos on hi ha hagut mediació s’ha arribat a un acord

— Valoració igual o superior a 7

 -Ha de ser major o igual a 1 per trimestre

 – Igual o superior a 1 per trimestre

 

1r i 3r trimestres

 

2.1.3.Institucionalitzar el dia de la Pau i la No violència al centre      

 

 

Celebració del dia de la Pau i la No violència
       Matilde Lázaro

 S’han fet activitats per celebrar el dia de la Pau i  No
violència

3r trimestre

2.1.4  Impulsar la comissió de convivència i disciplina a l’ESO

2.1.5 Incrementar 1 h
comissió de convivència Incrementar 1 h setmanal de mediació i TEI al 
professorat responsable

 

 

Nombre d’expedients disciplinaris a l’ESO  – Jesús Pardo

Nombre d’expedients a l’ESO
menor o igual a 55 Nombre màxim d’alumnat expedientat a l’ESO: 30

1r i 3r trimestre

 

2. 2. Participar de la mediació en activitats fora del centre

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

2.2.1 .Participació en la trobada anual
d’alumnat i professorat mediador de Barcelona

 

-Nombre d’activitats que s’ha participat fora
del centre    Matilde Lázaro

 

-Major o igual a una
activitat per any

 

3r trimestre

  

2. 3. Impulsar els òrgans de representació de l’alumnat( delegats de curs, junta de delegats)  

 

ACTUACIONS

    INDICADORS/RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

2.3.1 Fomentar
l’assistència dels representants de l’alumnat a les sessions d’avaluació.
Insistir a cada reunió de tutories d’FP la importància de l’assistència dels
delegats/des a la primera part de la sessió d’avaluació

2.3.2 Treballar a
tutoria dels CF la participació de l’alumnat a les sessions d’avaluació

 

-Número de grups on els delegats

assisteixen a les sessions
d’avaluació

   Jesús Pardo/Esther Giró

 Assistència a les sessions
d’avaluació
 de l’alumnat a un nombre  de grups major o igual al 60%

 

 

1n i 3r trimestres

2.3.3 Fomentar la participació de l’ alumnat
en els òrgans de representació de l’institut

-Nombre d’alumnat que es
presenta als òrgans de representació (Consell

escolar i Junta de delegats)   Josep Noguera

– Major o
igual a 5 alumnes per convocatòria.

 

1r trimestre

 

 

2.  4. Impulsar el centre com a referència educativa del districte

 

ACTUACIONS

 INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

2.4.1  Posar a disposició d’entitats esportives del
districte, les pistes esportives o altres instal·lacions

 

Nombre d’institucions que  anualment utilitzen les instal·lacions del centre   

Josep Noguera

 

3 institucions per curs

 3r trimestres

 

2.4.2. Exportar  activitats realitzades al centre al
districte de Nou Barris 

 

 

Nombre d’activitats
realitzades fora de l’institut

   Josep Noguera

 

Mínim una per trimestre

 

1r, i 3r trimestres

  

2.5 Potenciar la pertinença al centre de l’alumnat d’ FP, CAS i PFI

 

ACTUACIONS

 INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

2.5.1 Participació d’aquest alumnat en activitats esportives del centre

2.5.2 Participació d’aquest alumnat en activitats culturals i tradicionals del centre (Sant Jordi, Jornada de la Pau)

Nombre d’equips participants

 

Nombre d’alumnat presentat al concurs de Sant Jordi


Roberto Adrada (extraescolars)

Mínim 6 equips d’FP, CAS i FPI

 Mínim 5 treballs o tallers
presentats i realitzats a cada jornada

3r trimestre

 

EIX 3. Millorar la confiança dels grups d’interès
RESPONSABLES DE L’OBJECTIU: Prefectura d’estudis d’FP, Coordinació d’FP,Coordinació Pedagògica, Coordinació de qualitat i
Coordinació de Riscos laborals

 

3.1. Augmentar el número de professorat implicat/format en Qualitat

 

ACTUACIONS

     INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

3.1.1. Creació d’equips de millora

– Nombre d’equips de millora creats

  Josep
Noguera/Teresa Escriche

      1 per curs

1r trimestre

3.1.2. Formació en QE al professorat nou al
sistema 

3.1.3 Realitzar al gener una nova
sessió formativa 

3.1.4 Realitzar sessions de dubtes
individualitzades

– Nombre de professorat  nou que assisteix a la sessió formativa de
QE – Teresa Escriche

– 90 % del professorat  nouvingut

– 1r trimestre

3.1.5 Formació al
professorat nou al càrrec de coordinació ( caps
departament, coordinació de CF)

 

– Nombre de professorat nou al càrrec que
assisteix a la sessió formativa 
Teresa Escriche

75% del professorat nou al
càrrec assisteix a la sessió formativa

– 1r trimestre

3.1.5 Incrementar els recursos destinats al
PQiMC.

Participació a la xarxa de qualitat


Nombre de reunions de xarxa  on s’hi ha assistit


Nombre d’hores de professorat assignades a la gestió del PQiMC –
Resultat de l’enquesta de satisfacció del professorat respecte a l’aplicació
del PQiMC

  Teresa
Escriche i Josep Noguera

90% d’assistència a totes les reunions de les dues xarxes

 Mínim 15 hores (lectives i no lectives)

Valoració superior a 6,5

 

-1r i 3r trimestre

  

3.2. Agilitzar la gestió derivada de l’aplicció del Projecte de QUalitat i Millor Contínua, reduint l’excés de “paperassa”

 

ACTUACIONS

INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

3.2.1 .  Confecció i difussió de les plantilles de
la documentació que s’ha de penjar al Qualiteasy

3.2.2 .  Gestió de la documentació que s’ha de
penjar al Qualiteasy

3.2.3. Ús de la llibreta de professorat com
eina de seguiment i revisió de les programacions

 

-Grau de satisfacció del
professorat referent al grau d’aplicació del

PQiMC al procés d’E/A – Teresa

Escriche


Grau de satisfacció del professorat referent l procés de les
auditories 


Teresa Escriche


Nombre de no conformitats referents a aquest aspecte


Josep Noguera/Teresa Escriche

 -Qualificació
igual o superior a 6,5 en l’enquesta de satisfacció

 Qualificació igual o superior a 7

 

0 No Conformitats i observacions respecte a aquest aspecte

 

  3r trimestre

  

 3r trimestre

 

3.3 Potenciar l’orientació acadèmica professional de l’alumnat

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

3.3.1 Impulsar el servei d’orientació a l’FP

3.3.2. Realització de sessions d’orientació acadèmica a les tutories individuals de 3r d’ESO

3.3.3. Realització de jornades
d’orientació acadèmica professional a 4t d’ESO i 2n de BAT

 

     Enquestes de grau de satisfacció de
l’alumnat referides a l’orientació (I16)


Teresa Escriche

-Número de sessions de tutoria per curs
destinades a l’orientació a 3r ESO
Susanna Carmona

 


Valoració major o igual a 6

 

 

Mínim 2
sessions d’orientació

 

 


Mínim, 1 per curs a 4t d’ESO i 2n de BAT 

 

3r trimestre

 

3.3.4 Treball de l’equip de millora d’orientació d’FP

3.3.5 Fer una sessió amb les famílies al mes d’abril (Coordinació

pedagògica en farà el seguiment)

 

-Número de sessions d’orientació realitzades per curs, adreçades a les famílies de 4t
d’ESO i 2n de 
BAT


Tutoria 4t ESO/Carmen Izquierdo

     Número de consultes adreçades al
departament d’orientació – Manel Bielsa

 

 

 

Mínim 25
consultes anuals realitzades

 

 

3.4. Sensibilitzar al l’alumnat de la importància de la prevenció de riscos, per evitar accidents i malalties i  pel respecte al medi ambient

 

ACTUACIONS

  INDICADORS/RESPONSA

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

3.4.1.Realització de campanyes de prevenció

3.4.2. Xerrades informatives sobre accidents i/o malalties

3.4.3. Informació al CEB de les mancances i incompliments normatius detectats al centre 

3.4.4 Realització de campanyes de sensibilització pel respecte al medi ambient (gestió de residus, reciclatge…)

  Nombre de campanyes fetes

  Nombre de xerrades fetes

   Visi Martín

  escrit o comunicació al CEB

si s’escau –

Josep Noguera/Visi

  Nombre de campanyes fetes

 Visi Martín

 

-Una per curs en tot el
centre -Una per trimestre o 3 per curs en tot el centre

  1  actuació feta pel  CEB, si

s’escau

  1 campanya al curs

 

3r trimestres

 

3.5. Habilitar espais per l’ús de l’alumnat

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

3.5.1. Adaptació de la sala d’alumnat per a ús
de menjador i altres 

3.5.2. Millora l’ús de la Biblioteca

3.5.3 Adequació dels lavabos (valorant abans de fer una actuació la possibilitat del mal ús que se’n pugui fer per part
d’alguns alumnes)

 

-Enquesta de satlisfacció de l’alumnat (I16)


Teresa Escriche

-Número i tipus d’actuacions o reformes realitzades
al centre cada curs  – Josep
Noguera/Esther Monclús

 

 -Nota major o igual a 6

– Mínim una per curs 

 

 3r trimestres

 

3.5.4. Millora de les condicions (climàtiques, confortabilitat, seguretat) dels espais utilitzats per l’alumnat

 

3.6. Revisar i millorar la informació del web del centre

 

ACTUACIONS

            INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

 

3.6.1. Contingut de l a  pàgina web totes les activitats del centre (acadèmiques i no acadèmiques) 3.6.2 Actualització de la  pàgina web del centre

 

-Número de demandes d’informació d’ensenyaments postobligatoris sol•licitades a través del correu del centre

 

Josep Noguera

    Mínim 150
per curs

 

3r trimestre

 

3.7    Mantenir la confiança de les empreses col·laboradores amb la formació de l’alumnat d’FP

 

ACTUACIONS

   INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

3.7.1       – Assolir una valoració positiva de  les empreses sobre la preparació rebuda per l’alumnat que fa  la FCT

3.7.2       – Establir convenis de col·laboració amb noves empreses per ampliar la FCT i la formació del professorat

– Enquesta de satisfacció de les empreses:
Teresa Escriche – Nombre de convenis realitzats 
durant el curs . Neus Vendrell

 

Superior o igual a 7’5

 

 

Mínim de 600 convenis

 

3r trimestre

 

 

3.8    Impulsar i potenciar el Pla de formació de centre

ACTUACIONS

   INDICADORS/ RESPONSABLE

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

3.8.1       Sol·licitud al CRP de cursos de formació pel professorat centre a impartir en el propi  institut

3.8.2       Realització de sessions de formació
interna realitzades pel professorat del centre

3.8.3       Planificar accions formatives més
d’acord amb les necessitats del professorat

3.8.4.   Adequar el Pla de formació a les
necessitats del centre


Nombre de cursos/sessions formatives

realitzades al centre


Nombre de professorat participant en aquestes sessions


Nombre de professorat que ha realitzat formació externa


Resultats de l’enquesta de satisfacció del professorat referent a la
formació


Mínim 2 cursos/sessions formatives realitzades al centre – Mínim 15
professors/es en total

 


Mínim 10 professors/es

 


Valoració superior a 7

3r trimestre

 

 Susana Carmona – Manel Bielsa