Projectes, programes i xarxes de centre

L’Institut LA GUINEUETA participa en els següents projectes, programes i es membre de direrents xarxes de treball:

 A nivell de tot el centre, l’institut participa en:

qualityr

Projecte de Qualitat i Millora continua

L’institut  té la certificació ISO 9001-2015 des del curs 2008-09 i la recertificació els cursos 2010-11, 2013-14 i 2016-17. En el marc d’aquest projecte, a l’Institut es realitzen anualment les auditories internes i externes corresponents.

El curs 2017-18 l’institut participa a les xarxes de treball E3 i realitza la segona fase de l’autoavaluació de centre

Projecte de Mediació

Promou la resolució de conflictes mitjançant el diàleg  i la mediació entre les parts afectades. Un grup d’alumnes de diferents cursos reben la formació adient per ésser mediadors per tal d’intervenir quan les dues parts afectades accepten la seva intervenció

Projecte per Introduir de l’anglès a les activitats curriculars

Per tal d’introduir l’anglès com llengua de treball a les  activitats curriculars de les diferents etapes educatives del centre, des de l’institut es porten a terme les següents actuacions:

* Formar part del GEP (Grup d’experimentació plurilingüe)

* Constituir un equip de millora (CITE) per tal d’elaborar material curricular en anglès a l’ESO, BAT i FP

* Contractació d’auxiliars de conversa per a tots els cursos d’ESO, BAT i FP

* Participació en el programa de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres.

* Impartició en anglès de crèdits i assignatures a l’ESO i BAT, i d’unitats formatives i crèdits a l’FP

A L’FP participa en:

Projectes de centre

Projecte europeu Erasmus+

Creative Entrepreneurship in the Field of Leisure Activities in a European Context (2016-2019)

El projecte té una durada de 3 cursos acadèmics i hi estarà directament implicat l’alumnat del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes de les 3 properes promocions, amb la participació del departament de FOL.

Projecte de Mobilitat

Consistent en la realització d’estades i pràctiques a l’estranger, per part de l’alumnat d’FP;  es preveuen durant aquest curs activitats de mobilitat a Nîmes (família de Manteniment de Vehicles, CFGS d’Automoció),  Berlín (CFGM d’Emergències sanitàries i CFGS d’ASIX), Tarbes (CFGM de CAI), Roma (CFGM de Farmàcia i parafarmàcia), Noruega (CFGM de CAI i Farmàcia i parafarmàcia) i Dinamarca (CFGN d’Emergècies sanitàries)

Projecte Salva una vida

Alumnat del CFGM d’Emergències Sanitàries, en el marc del Projecte de síntesis realitza sessions formatives de suport vital bàsic a alumnat de diferents grups i etapes educatives de l’institut. Aquestes sessions formatives s’amplien al professorat i a entitats externes al centre

Projecte com ésser un emprenedor

eer

L’alumnat dels CFGM als mòduls d’Empresa i iniciativa emprenedora treballa en un procès de simulació d’una empresa, introduïnt l’anglès com llengua de treball

Projecte Learning Analytic per secundària

Es un projecte amb col·laboració amb la UPC en el que alumnat de la família d’Informàtica i comunicació elabora una plataforma d’anàlisi de dades per secundària amb ensenyament blended learning (mixte) i d’informació micro; per que serveixi per la tasca que fa el professorat a l’aula

diversificaciór

Xarxes de treball

Xarxes de centres emprenedors

Participació conjunta amb altres centres a l’intercanvi d’experiències per tal de fomentar l’esperit emprenedor de l’alumnat

Xarxa innova FP

Coordinació i treball conjunt amb altres centres que imparteixen FP per tal de desenvolupar i intercanviar, conjuntament amb empreses innovadores, transferència de coneixement  tant a nivell tècnic com metodològic. Impulsem l’FP coordina a l’institut les activitats i actuacions que porten a terme els projectes d’emprenedoria i Innova FP

Xarxa d’orientació a FP

Diferents centres d’FP treballen conjuntament en l’elaboració de material per millorar l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat d’FP

Xarxa FP empresa

Diferents centres d’FP de l’estat espanyol treballen coordinadament per desenvolupar i dees i projectes per tal d’aportar valor afegit als estudis impartits al centre

Formació complementària en empreses i centres de recerca

Beques de treball per a la formació complementària a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti)

Alumnat de la família de Sanitat, bàsicament del CFGS de Laboratori de diagnosi clínic, una vegada finalitzada la FCT realitza una formació complementaria treballant a  l”Hospital de Can Ruti mitjançant beques proporcionades per la Fundació Barcelona FP

FP dual

Alumnat dels CFGM de Carrosseria va començar el curs 2014-15 a cursar una part del seu currículum formatiu a l’empresa NISSAN signant un conveni de formació dual, mitjançant el qual l’alumne realitza un treball a l’empresa rebent una remuneració. Cada curs ha augmentat tant el nombre de cicles formatius com el d’alumnes que estudien FP en la modalitat dual. La relació de cicles formatius i empreses col·laboradores que  el curs 2017-18 imparteixen  FP dual són: NISSAN – CFGS d’Automoció, WOLFWAGEN – CFCM de Carrosseria i CFGS d’Automoció, TMB – Electromecànica de vehicles,  AUDI RETAIL – CFGS d’Automoció, ROMAUTO – CFGM de Carrosseria, RENAULT – CFGS d’Automoció, Diputació de Barcelona – CFGS d’Automoció, TELETEST – CFGM de Gestió administrativa , AJUNTAMENT DE BCN – CFGM de Gestió administrativa,  APP bridge – CFGS d’ASIX

IMPULSEM (coordina Sergi Franco i Angel Valle):

Integra InnovaFP (coordina Sergi Franco) i la Xarxad’Emprenedoria (coordina Angel Valle).

Els integrants són:

 • Sergi Franco (informática)
 • Angel Valle (FOL)
 • César Clamente (Administració)
 • David Ustrell (Automoció)
 • Sergi Lapuerta (FOL)
 • Edgar Botero (Sanitat)
 • Pilar Campos(Sanitat)
 • Pilar López(Sanitat)
 • Isabel del Castillo(Sanitat)
 • Manel Bielsa (Automoció)

IMPULSEM es defineix com un projecte que el que busca és millorar el grau d’ocupabilitat de l’alumnat del centre a través de dos pilars bàsics:

 1. El canvi metodològic a les aules mitjançant:
 • la introducció de noves metodologies a les aules
 • l’assistència a jornades, seminaris, ponències,.etc
 • la formació interna de centre i la formació externa
 • la potenciació de la relació  ambaltres centres
 • l’aprenentatge entre iguals
 • la potenciació de la relació ambentitats i organitzacions de l’entorn
 • la potenciació de les capacitats emprenedores
 1. La generació de projectes mitjançant:
 • la potenciació de la relació escola empresa
 • la generació d’idees pròpies
 • la detecció de necessitats
 • la proposta feta per empreses/organitzacions

 A L’ESO el centre participa en:

Projecte de diversificació curricular

Alumnat de 3r i 4t d’ESO que presenta dificultats per seguir el currículum amb normalitat, i per tant es probable que no obtingui la graduació en ESO o abandoni prematurament, conjuntament amb alumnat de quatre instituts de Nou Barris, fa una part del currículum en instal·lacions i entitats del districte mitjançant una modificació curricular

Projecte TEI (Tutoria entre iguals)

tutoriesr

Cada alumne de 3r d’ESO tutoritza un alumne de 1r curs per tal d’ajudar-lo en la incorporació i adaptació a l’institut, per tal d’orientar-lo i evitar que pateixi qualsevol situació a nivell personal que li pugui impedir tenir una bona estada al centre.

Aquest projecte es complementa amb una serie d’activitats de coneixença conjunta entre l’alumnat de 1r i 3r, entre les quals s’inclou una estada d’una nit en una casa de colònies subvencionada quasi en la seva totalitat per l’institut.

Projecte ITC (Instituts a Temps Complet)

Tot l’alumnat que fa algun tipus d’activitat extraescolar o reforç ( EXIT) per la tarda i vulgui pot anar a dinar, de manera gratuïta, al menjador de l’Escola-Institut Turó de Roquetes.

Xarxa eines pel canvi

Aquesta xarxa promoguda pel CEB conjuntament amb Rosa sensat, ICE de la UAB i Escola nova 21 te com a funcions principals funcions  compartir i adquirir els coneixements rellevants per a avançar cap a un horitzó comú de transformació educativa; interactuar al voltant dels recursos que generi el programa; impulsar i articular processos de coneixement, formació i capacitació de forma col·laborativa i autogestionada i compartir experiències dels centres en el procés de transformació. L’institut forma part d’aquest projecte des del curs 2017-18

ETwinning

Està previst fer-lo a 1r i 3r d’ESOP i 2n de BAT. Són projectes en anglès on l’alumnat coneixerà costums i cultura d’alumnat de diferents països europeus. El curs 2018-19 es faran tres projectes de diferent durada al llarg del curs

Metges del món (MENTORIES)

Acompanyar i guiar als alumnat de 4 B d´ESO en situació de vulnerabilitat social, millorant les seves capacitats acadèmiques  i competències socials per millorar les seves possibilitats de futur professional. L’objectiu és contribuir a l’èxit educatiu i a l’educació en la diversitat

DESOS

Aquest projecte intentarà apoderar a l’alumnat de 3r de l’ESO amb valors i actituds que respectin la sostenibilitat ambiental, social i econòmica local i global. Crear un interès agroalimentària i iniciar un compromís amb la producció ecològica.

Farmamundi

Va destinat a l’alumnat de 2n de l’ESO i consisteix en dissenyar implementació una campanya de sensibilització per a la transformació social per a una societat més conscient, crítica i equitativa en termes de gènere.

Why violence

Va destinat a l’alumnat de 1r de l’ESO el que intenta   és sensibilitzar i conscienciar a l’alumnat sobre les microviolències quotidianes a través de l’expressió artística amb perspectiva de prevenció.  S’utilitza la creació musical, escènica, teatral, audiovisual i l’emprenedoria social entre d’altres, per tal de generar un discurs de la no violència en tots els àmbits de la seva vida.

Creadors en residència

Va destinat a l’alumnat de 4t de l’ESO i consisteix en apropar els processos de creació contemporània a l’alumnat. Connectant el sistema cultural i el sistema educatiu.

STEAM  a les aules

L’objectiu del programa és el foment dels coneixements, les competències i les vocacions científiques entre l’alumnat  de 2n de l’ESO d’una manera experimental i aplicant una metodologia científica. Afavorint la igualtat d’oportunitats i contribuint a la reducció de l’abandonament escolar.

Erasmus + Supporting Opportunity in Schools

Projecte realitzat conjuntament amb la Inspecció educativa del CEB per tal de generar i explicar la realització de bones pràctiques referents al tractament de la diversitat i la inclusió educativa