Qualitat

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ

L’Institut de la Guineueta compta amb un sistema de qualitat basat en la norma ISOISO 9001:2015. Aquest sistema ha fet necessari la creació d’un Manual de Gestió i ha permès la informatització de  totes les dades i la seva gestió telemàtica. En juny del 2011, el nostre centre va ser recertificat, per l’empresa certificadora ECA del grup Bureau Veritas. Els anys 2014 i 2017  el centre ha obtingut la recertificació. 

La finalitat del sistema és generar una dinàmica de millora contínua que satisfaci la nostra comunitat  educativa, basat, sempre, en l’avaluació contínua de totes les actuacions. A tal efecte, realitzem dues auditories anuals del sistema: una interna, cap al novembre, i una altra externa realitzada per l’empresa certificadora, a l’abril. L’Institut la Guineueta té com a objectiu treballar pel reconeixement de l’excel·lència,  sota la premissa que la qualitat és una part fonamental i prioritària de la filosofia i estratègia que caracteritza el nostre centre.

Data auditoria interna: finals de novembre

Data auditoria externa: finals de març.

Des del curs 2014-15, l’institut, dins el PQ i MC, s’implica en el desenvolupament del model d’excel·lència e2cat. Forma part de la xarxa de centres M3/4. i en el marc d’aquest model ha realitzat l’autoavaluació de centre que ha comportat el disseny d’un pla de Millora a aplicar en el període 2017-20. Tambè com a part del model e2cat l’institut es troba en el procés d’elaboració de la Memòria de fins a 300 amb l’objectiu de presentar-se al contrast extern i obtenir la certificació de qualitat EFQM.

POLÍTICA DE QUALITAT

La política de qualitat de l’Institut la Guineueta, d’acord amb el Projecte de Direcció, està orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives de tots els membres de la comunitat educativa, oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat. A més, tal i com s’especifica en el Projecte Educatiu de Centre, està dirigida a:

– Contribuir a la consolidació d’un ensenyament de qualitat garantint la igualtat d’oportunitats.

– Aplicar una política de qualitat i millora contínua en tots els processos propis del centre, perquè permetin la consolidació de les bones pràctiques existents, l’assegurament dels correctes serveis del centre i la coherència de totes les accions educatives.

– Donar compliment als condicionaments que marquen les lleis en matèria d’educació o relacionades i, si escau, als requisits de les normes acreditadores de qualitat.

Cal dir que la nostra política es concreta amb una sèrie d’objectius relacionats amb la satisfacció dels usuaris, famílies, empreses, treballadors del centre i societat. Els nostres objectius són:

– Millorar els resultats educatius, optimitzant al màxim la utilització dels espais on s’imparteixen classes, el servei de Biblioteca i en general els resultats dels indicadors del centre.

– Millorar la confiança dels grups d’interès, mitjançant la creació d’equips de millora, formació del professorat, gestió de la documentació, habilitació d’espais per a l’alumnat i manteniment de la confiança de les empreses col·laboradores amb la formació de l’alumnat d’FP.

Per fer possible els resultats que es deriven d’aquests objectius, el centre desenvolupa un sistema de gestió de qualitat coherent amb la missió i compromès amb la millora contínua. Aquest sistema es desplega en un conjunt de processos interrelacionats entre ells, contemplats en el mapa de processos, i mesurats d’acord amb els indicadors corresponents.

El sistema amb el que treballem està basat i acreditat per la norma ISO 9001-2008 des del curs 2007 – 2008 i renovat per l’empresa ECA del grup Bureau Veritas. Al mateix temps el centre se sotmet cada curs escolar a dues auditories per fer possible la finalitat última de la Qualitat que no és altra sinó la millora contínua.

MISSIÓ 

Respecte a l’alumnat, la missió del centre és:

 • acollir-lo i acompanyar-lo en la seva formació integral com a persona
 • formar-lo d’acord amb les exigències normatives i professionals,
 • orientar-lo per tal d’afavorir la seva òptima integració en el món adult i laboral,
 • acreditar-lo per tal que pugui demostrar les capacitats i les competències adquirides.

Respecte a l’entorn immediat i a la societat: retornar l’alumnat format, autònom, conscient i responsable, amb sentiment de pertinença al territori, orientat i competent per tal que sigui capaç de participar en tots els àmbits amb responsabilitat, humanitat, coherència i compromís social. Respecte a les administracions educatives: assegurar el compliment de les lleis que governen l’educació i la gestió dels centres educatius.

VISIÓ

L’Institut La Guineueta vol ser un centre on

 • Es fomenti el gust pel coneixement i l’estudi de tots els agents del procés educatiu en un ambient agradable, net, endreçat, dinàmic, participatiu i creatiu.
 • L’ús de les diferents tecnologies educatives (TE), especialment les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), amb eines TIC sigui una pràctica habitual en tots els àmbits de la docència i no pas una fet excepcional o anecdòtic per tal de formar persones que puguin incorporar-se a la societat amb un alt grau d’autonomia e independència.
 • La formació en valors sigui alguna cosa més que paraules escrites en una programació, un projecte, un reglament,… i es converteixi en una pràctica educativa diària amb propostes concretes d’actuació.
 • La inserció laboral de l’alumnat de FP sigui alta i on existeixi una bossa de treball activa i dinàmica.
 • La continuïtat d’estudis sigui un fet habitual i majoritari i, especialment, en finalitzar l’etapa de l’ensenyament obligatori.
 • A nivell del barri sigui un centre atractiu per a les famílies tant pel que fa referència a l’atenció individualitzada com per l’oferta d’uns ensenyaments de qualitat.
 • S’utilitzin estratègies educatives pròpies i foranies que permetin afrontar els conflictes de convivència que sorgeixen i resoldre’ls mitjançant el diàleg, la mediació i resolució de conflictes
 • L’entorn laboral sigui de respecte i cordialitat per tal de facilitar la implicació de la majoria del professorat en les diferents aspectes dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
 • La formació permanent, la innovació, la participació en projectes de diferents àmbits tant locals com nacionals i internacionals sigui un signe d’identitat del centre.
 • L’alumnat de FP finalitzi els seus estudis amb un alt nivell de qualificació professional.

VALORS

 • Integració de tothom en un projecte de centre assumible fomentant un clima que propici la participació activa i creativa en un ambient agradable, endreçat i dinàmic.
 • Estímul de la iniciativa de tots els protagonistes del procés educatiu per tal de millorar els resultats tant personals com acadèmics de l’alumnat i l’ambient de convivència en el centre.
 • Respecte a la diversitat cultural, ideològica, lingüística, religiosa,… fomentant la seva expressió a tots els nivells i basada en la igualtat, la solidaritat i el diàleg.
 • Integració a la cultura i la llengua del país mitjançant eines educatives que permetin l’acollida de l’alumnat.
 • Tractament individual de la diversitat que permeti la inclusivitat de tothom promovent la igualtat d’oportunitats.
 • Foment de la cultura de l’esforç individual i col·lectiu.
 • Estímul del plaer pel coneixement com a eina educativa.
 • Respecte a l’entorn i el medi ambient educant en la sostenibilitat com a filosofia de vida.
 • Foment de la cultura de la mediació i la millora de la convivència per afavorir les relacions positives, el sentiment de pertinença i la cohesió social