CURRÍCULUM DE BATXILLERAT 1r

Llistat de llibres matèries

MATÈRIES COMUNES

1r BAT
Llengua catalana  2 h

Llengua espanyola 2 h
Llengua estrangera: Anglès 3 h

Filosofia i Ciutadania 2 h
Educació física 2 h
Ciències Món Contemporani 2 h

Tutoria 1 h

MATÈRIES DE MODALITAT. 1r BAT

BATXILLERAT CIENTÍFIC BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS BATXILLERAT TECNOLÒGIC
Matemàtiques
I 4h
Matemàtiques aplicades a les Ciències socials
4h
Matemàtiques
I 4h
Química I 4h Literatura catalana
4h
Química I 4h
Biologia
I 4h
Història del món contemporani
4h
Dibuix Tècnic I 4h
Física I 4h Economia
d’Empresa 4h
Física I

 

 

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT 2n

Llistat de llibres matèries

 

MATÈRIES COMUNES

2n BAT

Llengua catalana 2 h

Llengua espanyola 2 h
Llengua estrangera: Anglès 3 h
Història de la filosofia 3 h
Història 3 h

Treball de recerca (final) 2 h

Tutoria 1 h

MATÈRIES DE MODALITAT. 2n BAT

BATXILLERAT CIENTÍFIC BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS BATXILLERAT TECNOLÒGIC
Matemàtiques II 4h Matemàtiques aplicades a les Ciències socials 4h Matemàtiques II 4h
Química II 4h Literatura castellana 4h Física II 4h
Ciències de la Terra II 4h  Història de l’art 4h Dibuix Tècnic II 4h
Biologia II 4h Geografia 4h Química II 4h