Batxillerat

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT 1r

 

MATÈRIES COMUNES

1r BAT
Llengua catalana  2 h

Llengua espanyola 2 h
Llengua estrangera: Anglès 3 h

Filosofia i Ciutadania 2 h
Educació física 2 h
Ciències Món Contemporani 2 h

Tutoria 1 h

MATÈRIES DE MODALITAT. 1r BAT

BATXILLERAT CIENTÍFIC BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS BATXILLERAT TECNOLÒGIC
Matemàtiques I
4h
Matemàtiques aplicades a les Ciències socials I
4h
Matemàtiques
I 4h
Química I 4h Literatura catalana 4h
Psicologia 2h/ Religió 2h
Química I 4h
Biologia I
4h
Història del món contemporani
4h
Dibuix Tècnic I 4h
Física I 4h Economia
d’Empresa  I 4h
Física I

 

 

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT 2n

 

MATÈRIES COMUNES

2n BAT

Llengua catalana 2 h

Llengua espanyola 2 h
Llengua estrangera: Anglès 3 h
Història de la filosofia 3 h
Història 3 h

Treball de recerca (final) 2 h

Tutoria 1 h

MATÈRIES DE MODALITAT. 2n BAT

BATXILLERAT CIENTÍFIC BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS BATXILLERAT TECNOLÒGIC
Matemàtiques II 4h Matemàtiques aplicades a les Ciències socials II 4h Matemàtiques II 4h
Física II 4h Literatura castellana 4h

Economia Empresa II 4h

Física II 4h
Biologia II 4h  Història de l’art 4h Dibuix Tècnic II 4h
Química II 4h Geografia 4h Química II 4h