CFGM Emergències Sanitàries

Descripció

Aquest professional ejerceix la seva activitat professional en el sector sanitari públic o privat, relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitaria i psicològica inicial, amb la colaboració en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària enfront  emergències colectives o catàstrofes, així com participant en la preparació de plans d’emergència i dispositius de risc previsible de l’àmbit de la protecció civil.

Durada i horaris

Cicle de 2000 hores (2 cursos acadèmics)

El cicle s’imparteix amb horari de matí i tarda.

Llibres i quotes d’alumnes

Departament Sanitat LLIBRES 2018-19

Quota: 80€

 

Relació de mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: Manteniment mecànic preventiu del vehicle

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Funcionament electromecànic del vehicle. 33 hores.

UF 2: Manteniment i reparacions simples. 33 hores.

Mòdul 2: Logística sanitària en emergències.

Durada: 99 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Desplegaments en emergències. 30 hores.

UF 2: Materials, subministraments i comunicació. 40 hores.

UF 3: Coordinació d’evacuacions. 29 hores.

Mòdul 3: Dotació sanitària en emergències.

Durada: 132hores.

Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Manteniment de la dotació sanitària. 20 hores

UF 2: Condicionament de la dotació sanitària. 30 hores.

UF 3: Control del material. 25 hores.

UF 4: Control de la documentació. 24 hores.

Mòdul 4: Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Atenció sanitària immediata. 96 hores.

UF 2: Atenció a múltiples víctimes. 36 hores.

Mòdul 5: Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.

Durada: 330 hores

Hores de lliure disposició: 66 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Material i medicació. 20 hores.

UF 2: Lesions per agents físics. 80 hores.

UF 3: Lesions per agents químics i biològics. 40 hores.

UF 4: Patologia orgànica d’urgència. 80 hores.

UF 5: Patologia neurològica i psiquiàtrica d’urgència. 24 hores.

UF 6: Atenció al part imminent. 20 hores.

Mòdul 6: Evacuació i trasllat de pacients.

Durada: 198 hores.

Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Condicionament d’espais d’intervenció. 22 hores.

UF 2: Mobilització. 60 hores.

UF 3: Immobilització. 50 hores

UF 4: Conducció i transferència. 33 hores.

Mòdul 7: Suport psicològic en situacions d’emergència.

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Suport psicològic en situacions d’emergència. 66 hores.

Mòdul 8: Plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Plans d’emergència. 33 hores.

UF 2: Dispositius de riscos previsibles. 33 hores.

Mòdul 9: Teleemergències.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Centres coordinadors. 33 hores.

UF 2: Recepció i valoració de la demanda. 33 hores.

Mòdul 10: Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: L’organització del cos humà. 19 hores.

UF 2: La salut i la malaltia. 22 hores.

UF 3: El moviment i la percepció. 22 hores.

UF 4: L’oxigenació i la distribució de sang. 22 hores.

UF 5: El metabolisme i l’excreció. 22 hores.

UF 6: La regulació interna i la seva relació amb l’exterior. 25 hores.

Mòdul 11: Formació i orientació laboral.

Durada: 99 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Incorporació al treball. 66 hores.

UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores.

Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.

Mòdul 13: Anglès Tècnic

Durada: 99 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Anglès Tècnic 99 hores.

Mòdul 14: Síntesi d’emergències sanitàries.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Mòdul 15: Formació en centres de treball.

Durada: 383 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Sortides professionals

 • Tècnic en Transporte Sanitari.
 • Tècnic de Emergències Sanitàries.
 • Operador de Teleassistència.
 • Operador de centres de Coordinació d’ Urgència y emergències.

Empreses col·laboradores

 • Ambulàncies Domingo
 • Ambulàncies Lázaro
 • Falck
 • Ambulàncies La Pau
 • Ambulàncies Catalunya
 • TSC bcn
 • CUAP de Horta
 • CUAP de Casernes
 • CUAP de Gràcia
 • SEM