1-  Plec de prescripcions tècniques 

2-  Plec de clàusules administratives 

3-  Termini de lliurament d’ofertes 23 de febrer a les 14h (s’ha de presentar la informació a l’institut)

4-  Data de la visita tècnica: 14 de febrer a les 10h 30m

5-  Data obertura sobre B: 26 de febrer a les 18h

6 – OBERTURA SOBRE C : 5 de març 17 h

7 – Acta obertura sobre B 

8 – Acta obertura sobre C