Estades FCT a l'estranger

 

BERLÍN
2013-2014 – Emergències Sanitàries i Informàtica
2012-2013 – Emergències Sanitàries
2011-2012 – Emergències Sanitàries
2010-2011 – Informàtica
2009-2010 – Informàtica
2008-2009 – Informàtica
image002
NÎMES
2013-2014 – Automoció, Carrosseria i Electromecànica de Vehicles
2011-2012 – Automoció, Carrosseria i Electromecànica de Vehicles
2010-2011 – Automoció, Carrosseria i Electromecànica de Vehicles
2009-2010 – Automoció, Carrosseria i Electromecànica de Vehicles
2008-2009 – Automoció, Carrosseria i Electromecànica de Vehicles
image004

 

Pel centre és molt important que es facin projectes de mobilitat per tal que l’alumnat faci pràctiques a empreses d’altres països d’Europa. Creiem que aquestes mobilitats donen a l’alumnat una possibilitat excel•lent de formació professional i personal i per tant animem, ajudem i promovem a tots els cicles a dur-los a terme.

Procés que han de seguir els i les alumnes per participar en un projecte de Mobilitat :

1- Al començament de 2n el professorat dóna la informació del projecte als cicles que fan mobilitat i demana qui hi està interessat. L’alumnat interessat s’ha d’apuntar al projecte.
2- L’equip docent fa una selecció d’alumnes segons les places disponibles en aquell curs pel projecte de mobilitat i segons :
a. Les notes
b. L’actitud i comportament a la classe i a les pràctiques a l’empresa
c. El nivell d’anglès
3- Es notifica a l’alumnat qui participarà en el projecte i ens comencen a fer classes de preparació lingüística de la llengua del país de destinació. Normalment és d’alemany pels d’Emergències Sanitàries i de francès per Automoció
4- Es fan les reunions de preparació necessàries
5- A començaments de maig marxen els grups que fan 8 o 7 setmanes d’estada.
6- A començaments de juny marxen els grups que fan 4 setmanes d’estada.
7- Durant la primera setmana d’estada hi ha un professor o una professora acompanyant per fer la presentació de l’alumnat a les empreses
8- Durant l’última setmana d’estada també hi haurà un professor o una professora acompanyant per fer l’avaluació de l’alumnat a les empreses
9- Quan l’alumnat torna a Barcelona es fa una reunió de rebuda per recopilar tota la documentació

For the center is very important to make mobility projects with which the students can do traineeship at companies in other European countries. We believe that these motilities give students an excellent opportunity for personal and professional training and therefore the center encourage, assist and promote all short cycles carry them out.

Process to be followed for the students to participate in a Mobility project:

1 – At the beginning of the 2nd, teachers give the project information mobility and asks who are interested. Students interested must point to the project.
2 – The team teaching does a selection of pupils according to available places for that course mobility project and according:
a. Qualifications
b. The attitude and behavior in class and practice the company
c. The English level

3 – The team teaching notifies students who will participate in the project and after the students begin the language training of the language of the destination country. It’s usually German for health emergency and French for Automotion

4 – We do the necessary preparatory meetings

5 – In early May, the groups with seven or eight weeks of stay go out.

6 – In early June, the groups with four weeks of stay go out.

7 – During the first week of stay there is a teacher to do the introduction of students in the companies

8 – During the last week will also be a teacher to do the evaluation of the pupils in the companies

9 – When students return to Barcelona there is a meeting to evaluate the project and to collect all the documentation

Estada FCT del cicle d’Emergències Sanitàries a Berlin. Curs 2012-13