Convalidacions

Termini per presentar sol·licituds : Del 13 d’Octubre fins 6 de Novembre

Documentació a presentar a secretaria :

  • Full de sol·licitud correctament omplert 
  • Fotocòpia DNI
  • Certificat dels estudis realitzats expedida pel centre oficial on consten els mòduls superats i la qualificació obtinguda ( original i còpia ). NO SÓN VÀLIDS ELS  BUTLLETINS DE NOTES
  • Títol o resguard d’haver sol.licitat el títol

NO S’ACCEPTARAN SOL.LICITUDS SENSE LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT.

 

 

 

Institut la Guineueta