DEPARTAMENT DE CATALÀ CURS 2021-22

descripcióDescripció

  Una de les prioritats fonamentals del Departament de llengua catalana i literatura és aconseguir que l’alumnat assoleixi les competències comunicatives bàsiques especificades per a l’àrea de llengua catalana en els documents pertinents del Departament d’Ensenyament. Aquesta competència, cal desenvolupar-la mitjançant un treball conjunt entre totes les matèries del currículum de l’alumnat i, per tant, demana la coordinació del profes­sorat del centre per afavorir-la. En aquest sentit, cal tenir molt en compte la importància de la mediació i de la interacció oral com a eines per a l’assoliment de la resta dels aprenentatges. Alhora, el Marc europeu comú de referència de les llengües (MECR) ens informa d’un seguit d’instrumentacions prou vàlides que contribueixen a definir de manera operativa les diferents subcompetències i els diferents nivells d’assoliment de la competència comunicativa esmentada.

  D’altra banda, les diverses matèries que impartim des del nostre departament tenen una responsabilitat plena en el desenvolupament de la competència estètica i literària, si tenim en compte que la literatura és la màxima expressió de les possibilitats d’una llengua i una eina immillorable per a l’anàlisi, el coneixement i la reflexió sobre l’experiència humana.

  Les matèries que depenen del nostre departament participen també, com la resta de matèries d’aprenentatge, en el compromís de dotar l’alumnat de la competència en la recerca i el tractament de la informació. Els aspectes propis de l’àmbit se centren en la recerca i reflexió sobre l’entitat de la llengua i els llenguatges i els múltiples aspectes de la reflexió literària.

  Tenint en compte tot plegat, els Objectius del Departament per aquest curs  són, sobretot, els següents:

 1. Continuar la implantació de la llengua catalana com a llengua vehicular per a les activitats lectives.
 2. Millorar la qualitat gramatical i textual de l’expressió escrita i oral de l’alumnat d’ESO i Batxillerat.

directoriDirectori

 • Francesc Xavier Garcia. Cap de Departament, Coordinador LIC i professor a ESO i Btx.
 • Glòria Ripoll, professora de llengua i literatura a ESO i tutora de 4t. B d’ESO.
 • Isaac Palmiola. Professor de llengua i literatura a ESO i a Btx.
 • Quim Pérez. Tutor i professor de l’Aula d’Acollida.
 • Marina Vilà. Professora de llengua i literatura a ESO i a Btx.

matèries Màtèries

 • Llengua catalana i literatura a primer i segon cicle d’ESO i a primer i segon curs de Batxillerat.
 • Literatura catalana de modalitat a primer curs de Batxillerat.
 • Reforç de lectura i escriptura a primer i segon curs d’ESO.
 • Tècniques d’estudi a primer i segon curs d’ESO.
 • Reforç de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO.
 • Aprendre a narrar i descriure. Alternativa a segon curs d’ESO.

activitats Activitats 

 • Elaboració, aplicació i avaluació del pla de lectura per al primer cicle de l’ESO anomenat “Impuls a la lectura” en col·laboració amb el Departament de llengua castellana i literatura i el Departament d’idiomes moderns.
 • Elaboració, aplicació i avaluació de sengles plans per a la millora de l’expressió oral escrita de l’alumnat en col·laboració amb la resta de departaments de l’institut.
 • Organització del Concurs literari de Sant Jordi en col·laboració amb el Departament de llengua castellana i literatura i el Departament d’idiomes moderns.
 • Revisió i elaboració del Pla Lingüístic de Centre i vetlla de la dinamització i qualitat de la llengua catalana com a eina vehicular de comunicació en el centre.
 • Assessorament lingüístic general per als diversos departaments de l’institut.
 • Planificació i organització, en coordinació amb la UIC (Universitat Internacional de Catalunya), d’un Curs de Retòrica i Comunicació impartit a l’alumnat de 1r. de Btx.-Professionalitzador.
Institut la Guineueta