Objetius del centre curs 2021-22

EIX 1. Millorar els resultats educatius

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU – EIX 1: Coordinació Pedagògica, Prefectura d’estudis (ESO/BAT,  i FP), Coordinació TIC i  coordinació de curs.

1.1 Participació dels cicles formatius i famílies professionals en els programes de mesures flexibilitzadores d’FP.

ACTUACIONS

 • 1.1.1 Aplicació del programa servei d’assessorament i reconeixement acadèmic a les famílies professionals de l’institut

1.2. Participació projectes de mobilitat

ACTUACIONS

 • 1.2.1. Participació en programes de mobilitat
 • 1.2.2. Participar en totes les convocatòries. Incrementar recursos horaris per mobilitat

1.3 Participació de l’institut en activitats d’FP dual i en alternança

ACTUACIONS

 • 1.3.1 Participació de l’institut en activitats d’FP dual
 • 1.3.2 Participació de l’institut en activitats d’FP en alternança

1.4 Participació de l’institut en les diferents xarxes de treball a l’FP

ACTUACIONS

 • 1.4.1 Participació en la xarxa de Qualitat (E2cat)
 • 1.4.2 Participació en el projecte i la xarxa d’Innova FP
 • 1.4.4 Participació en el programa i xarxa d’Orientació a l’FP
 • 1.4.5 Elaboració de material per a reforç de l’orientació tutorial dins el Projecte d’orientació

1.5 Utilitzar recursos TIC en la pràctica docent tant per la gestió com per a la docència directa a l’aula

ACTUACIONS

 • 1.5.1 Concretar la transició al software lliure
 • 1.5.2. Recerca/ creació/ utilització/ validació d’objectes i recursos digitals educatius de els diversos nivells i matèries
 • 1.5.3. Treball de l’alumnat en competència digital

1.6. Treballar en un espai virtual d’ensenyament – aprenentatge propi de l’Institut utilitzant la plataforma Moodle

ACTUACIONS

 • 1.6.1.Creació i desenvolupament d’un EVA amb plataforma Moodle
 • 1.6.2 Realitzar activitats de formació per professorat d’ESO/ BAT
 • 1.6.3 Posar més ordinadors a la Biblioteca
 • 1.6.4 Fer dues reunions amb professorat que fa GU de Biblioteca per tal de millorar el seu funcionament

1.7. Incrementar la participació de l’alumnat d’ESO en activitats de reforç i estudi fora de l’horari escolar.

ACTUACIONS

 • 1.7.1. Participació del centre en programes de reforç escolar:

1.8. Millorar l’esforç, constància i treball reflexiu de l’alumnat

ACTUACIONS

 • 1.8.1 Orientació tutorial sobre tècniques d’estudi per la planificació del temps a ESO, BAT i CFGM
 • 1.8.2 Creació De matèries optatives de tècniques d’estudi per a 1r i 2n d’ESO
 • 1.8.3 A BAT potenciar l’orientació a tutoria . Fer una reunió orientativa amb les famílies a final de curs
 • 1.8.4 Realitzar sessions de tutoria a 3t i 4t d’ESO per a informar dels itineraris acadèmics
 • 1.8.5 Realitzar sessions orientatives i a les famílies explicant el BAT professionalitzador

1.9. Ampliar el nombre de desdoblaments i hores lectives setmanals de les matèries instrumentals a l’ESO

ACTUACIONS

 • 1.9.1. Disseny d’un currículum que permeti fer el màxim nombre de desdoblaments de matèries instrumentals a l’ESO
 • 1.9.2. Disseny d’un currículum que permeti ampliar el nombre d’hores setmanals de matèries instrumentals a l’ESO

1.10. Desenvolupar les competències bàsiques a l’ESO

ACTUACIONS

 • 1.10.1. Reunió dels equips docents i de professorat d’ESO per consensuar criteris d’avaluació sobre les competències bàsiques.
 • 1.10.2. Realització d’activitats destinades a estimular el gust per la lectura
 • 1.10.3 Fer una hora lectiva setmanal de lectura a 1r i 2n d’ESO
 • 1.10.4 Incrementar el reeforç d’anglès ( desdoblaments, hores d’auxiliar de conversa, optatives)
 • 1.10.5 Planificar activitats de preparació de les CB a català, castellà i matemàtiques

1.11- Formació complementària per l’alumnat d’FP que pensa presentar-se a les PAU

ACTUACIONS

 • 1.11.1 Oferir la possibilitat a l’alumnat de CFGS que vol presentar-se a les PAU d’assistir a classes de 2n de BAT, o de 1r de BAT de les matèries de modalitat de les que es vol examinar

1.12 – Participació de l’alumnat de l’institut en activitats, concursos i projectes amb altres centres

ACTUACIONS

 • 1.12.1 Participació de l’alumnat d’ESO amb projectes amb altres centres
 • 1.12.2 Participació de l’alumnat d’FP en concursos i activitats amb altres centres
 • 1.12.3. Participació de l’alumnat d’FP en projectes d’innovació amb altres centres

1.13 – Millora de les infraestructures i espais del centre utilitzat per l’alumnat

ACTUACIONS

 • 1.13.1 Optimitzar al màxim la utilització dels espais on s’imparteixen classes
 • 1.13.2 Millorar el servei de la Biblioteca incrementant el nombre d’hores de coordinació
 • 1-13.3 Renovació d’equipaments informàtics ( una aula del departament d’Informàtica, i una aula d’ESO/BAT utilitzant els ordinadors de l’aula renovada)
 • 1.13.4 Tornar a insistir al CEB sobre el tema dels tallers d’Automoció
 • 1.13.5 Pintar diferents instal·lacions del centre
 • 1.13.6 Tornar a fer la petició al CEB per a resoldre les deficiències de l’ECA
 • 1.13.7 Realitzar obres( arreglar el terra de dos tallers d’Automoció9

1.14 Millora del resultats de les proves externes

ACTUACIONS

 • 1.14.1 Reunió inici de curs amb professorat de BAT
 • 1.14.2 Seguiment i orientació durant el curs de la preparació de les PAU. Disseny del refoç específic per l’alumnat de Bat que es presenta a les PAU
 • 1.14.3. Començar a partir d’octubre ña preparació específica de les PAU de les matèries: Física, Química, Matemàtiques i nglès faran 1 hora de cada matèria de preparació a la tarda.
 • 1.14.4 Realitzar reunions periòdiques entre Coordinació Pedagògica i els departaments afectats ( pels resultats de les CB,català i anglès)per preparar accions de millora
 • 1.14.5 Adaptar el currículum del proper curs a les necessitats detectades a partir dels resultats de les competències bàsiques de 4t d’ESO
 • 1.14.6 Reunió de Coordinació Pedagògica amb el professorat d’ESO i departaments d’ESO per analitzar els resultats de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO i prendre les mesures oportunes pel proper curs
 • 1.14.7 Adaptar el currículum del proper curs a les necessitats detectades a partir dels resultats de les competències bàsiques de 4t d’ESO
 • 1.14.8  Incrementar el reforç a les matèries de Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les ciències socials a 2n de BAT

1.15 Millora dels resultats dels indicadors de centre

ACTUACIONS

 • 1.15.1 Reunió de l’equip directiu amb el professorat d’ESO i departaments afectats. Presa de compromisos per millorar els resultats
 • 1.15.2 Seguiment per part de Coordinació Pedagògica del compliment dels compromisos
 • 1.15.3 Reunió de l’equip directiu amb el professorat de BAT i departaments afectats . Presa de compromisos per millorar els resultats
 • 1.15.4 Seguiment per part de Coordinació Pedagògica i Prefectura d’Estudis del compliment dels compromisos
 • 1.15.5 Reunió i treball de Prefectura d’estudis d’FP amb els equips docents de cicles afectats i seguiment dels acords i compromisos adquirits

1.16 Impuls de la llengua anglesa en les activitats lectives

ACTUACIONS

 • 1.16.1 Realització d’assignatures en llengua anglesa a l’ESO/BAT i valoració dels resultats obtinguts
 • 1.16.2 Contractació de suport extern com auxiliar de conversa com a reforç en hores desdoblades a l’ESO i BAT
 • 1.16.3 Realització de crèdits/Unitats formatives en llengua angles a l’FP i valoració dels resultats obtinguts
 • 1.16.4 Creació d’un equip de millora pel tractament de la llengua anglesa a l’ FP i a l’ESO

1.17 Millorar el tractament de la diversitat a l’ESO i PFI

ACTUACIONS

 • 1.17.1 Participació en Projecte de Diversificació Curricular a 3r i 4t d’ESO
 • 1.17.2 Realització de mesures organitzatives i curriculars per afavorir el tractament de la diversitat a l’alumnat d’ESO: TEI, tutoria compartida, aula oberta
 • 1.17.3 Adaptació del PFI a la diversitat de l’alumnat
 • 1.17.4 Realitzar una preparació específica per a la prova d’accès als CFGM

1.18 Reduir l’absentisme i l’abandonamet escolar

ACTUACIONS

 • 1.18.1 Control d’assistència diari
 • 1.18.2 Informació a les famílies
 • 1.18.3 Intervenció del TIS en casos d’absentisme continuat a l’ESO
 • 1.18.4 Acció tutorial per controlar i reduir l’absentisme
 • 1.18.5 Comunicació a serveis socials els casos d’absentisme continuat
 • 1.18.6 Orientació tutoral a BAT i FP com eina per a reduir l’absentisme i abandonament
 • 1.18.7 Justificació de les absències per part de les famílies
 • 1.18.8 A 4t d’ESO contactar immediatament amb les famílies quan es detecten indicis d’absentisme
 • 1.18.9 Fer entrevistes prèvies per part de Prefectura d’estudis a l’alumnat extern que s’incorpora a 1r de BAT i als CFGM, per tal d’orientar-lo.(tenint en compte el BAT professionalitzador), Recordar a les reunions de tutors que es reforci l’orientació

1.19 Adaptació de l’ESO al nou model d’avaluació i a la programació per competències

ACTUACIONS

 • 1.19.1 Adaptació de les programacions a les competències
 • 1.19.2 Definició dels criteris d’avaluació i incloure’ls al PÊC
 • 1.19.3 Formació del professorat en el nou mètode d’avaluació

EIX 2. Millorar la cohesió social

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU – EIX 2: Prefectura d’estudis, Coordinació pedagògica i Coordinació de mediació

2.1. Impulsar la mediació i la convivència al centre

ACTUACIONS

 • 2.1.1.Difondre el projecte de mediació a l’ESO a través de la tutoria i l’equip mediador
 • 2.1.2 Potenciar a través de la tutoria el respecte i la convivència entre l’alumnat
 • 2.1.3.Institucionalitzar el dia de la Pau i la No violència al centre
 • 2.1.4 Impulsar la comissió de convivència i disciplina a l’ESO
 • 2.1.5 Incrementar 1 hora setmanal la comissió de convivència i 1h setmanal de mediació i TEI AL PROFESSORAT RESPONSABLE

2.2.Participar de la mediació en activitats fora del centre

ACTUACIONS

 • 2.2.1 .Participació en la trobada anual d’alumnat i professorat mediador de Barcelona

2.3 Impulsar els òrgans de representació de l’alumnat( delegats de curs, junta de delegats)

ACTUACIONS

 • 2.3.1 Fomentar l’assistència dels representants de l’alumnat a les sessions d’avaluació
 • 2.3.2 Treballar a tutoria dels CF la participació de l’alumnat a les sessions d’avaluació
 • 2.3.3 Recordatori als tutors (comunicació escrita) sobre la participació de l’alumnat a les sessions d’avaluació

2.4 Impulsar el centre com a referència educativa del districte

ACTUACIONS

 • 2.4.1 Posar a disposició d’entitats esportives del districte, les pistes esportives o altres instal·lacions
 • 2.4.2. Exportar activitats realitzades al centre al districte de Nou Barris

2.5 Potenciar la pertinença al centre de l’alumnat d’FP, CAS i PFI

ACTUACIONS

 • 2.5.1 Participació d’aquest alumnat en activitats esportives del centre
 • 2.5.2 Participació d’aquest alumnat en activitats culturals del centre (Sant Jordi, Jornada de la Pau)

EIX 3. Millorar la confiança dels grups d’interès

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU – EIX 3 Prefectura d’estudis d’FP, Coordinació d’FP,Coordinació Pedagògica, Coordinació de qualitat i Coordinació de Riscos laborals

3.1. Augmentar el número de professorat implicat/format en Qualitat

ACTUACIONS

 • 3.1.1. Creació d’equips de millora
 • 3.1.2 Formació en QE al professorat nou al sistema
 • 3.1.3. Realitzar al gener una nova sessió formativa
 • 3.1.4 Realitzar sessions de dubtes individualitzades
 • 3.1.5 Formació al professorat nou amb càrrec de coordinació en Qualiteasy
 • 3.1.6. Incrementar els recursos destinats al PQMC. Participació a la xarxa e2cat

3.2. Agilitzar la gestió derivada de l’aplicació del Projecte de Qualitat i Millora Contínua, reduint l’excés de “paperassa”

ACTUACIONS

 • 3.2.1 . Confecció i difussió de les plantilles de la documentació que s’ha de penjar al Qualiteasy
 • 3.2.2 . Gestió de la documentació que s’ha de penjar al Qualiteasy
 • 3.2.3. Ús de la llibreta de professorat com eina de seguiment i revisió de les programacions

3.3 Potenciar l’orientació acadèmica professional de l’alumnat

ACTUACIONS

 • 3.3.1 Impulsar el servei d’orientació a l’FP
 • 3.3.2. Realització de sessions d’orientació acadèmica a les tutories individuals de 3r d’ESO
 • 3.3.3. Realització de jornades d’orientació acadèmica professional a 4t d’ESO i 2n de BAT
 • 3.3.4 Treball de l’Equip de millora d’orientació a l’FP
 • 3.3.5 Fer una reunió amb les famílies (4t ESO i 2n BAT) al mes d’abril

3.4. Sensibilitzar al l’alumnat de la importància de la prevenció de riscos, per evitar accidents i malalties i pel respecte al medi ambient

ACTUACIONS

 • 3.4.1.Realització de campanyes de prevenció
 • 3.4.2. Xerrades informatives sobre accidents i/o malalties
 • 3.4.3. Informació al CEB de les mancances i incompliments normatius detectats al centre
 • 3.4.4 Realització de campanyes de sensibilització pel respecte al medi ambient (gestió de residus, reciclatge..)

3.5. Habilitar espais per l’ús de l’alumnat

ACTUACIONS

 • 3.5.1. Adaptació de la sala d’alumnat per a ús de menjador i altres
 • 3.5.2. Millora l’ús de la Biblioteca
 • 3.5.3 Adequació dels lavabos
 • 3.5.4 Millora de les condicions climàtiques dels espais utilitzats per l’alumnat

3.6. Revisar i millorar la informació del web del centre

ACTUACIONS

 • 3.6.1. Contingut de l a pàgina web totes les activitats del centre (acadèmiques i no acadèmiques)
 • 3.6.2 Actualització de la pàgina web del centre

3.7. Mantenir la confiança de les empreses col·laboradores amb la formació de l’alumnat d’FP

ACTUACIONS

 • 3.7.1 Assolir una valoració positiva de les empreses sobre la preparació rebuda per l’alumnat que fa la FCT
 • 3.7.2 Establir convenis de col·laboració amb noves empreses per ampliar la FCT i la formació del professorat d’FP

3.8. Impulsar i potenciar el Pla de Formació de centre

ACTUACIONS

 • 3.8.1 Sol·licitud al CRP de la realització de cursos de formació de professorat al centre
 • 3.8.2 Realització de sessions de formació interna realitzades pel professorat del centre
 • 3.8.3 Planificar accions formatives més d’acord amb les necessitats del professorat
 • 3.8.4 Demanar propostes al professorat adequades a la seva formació, i fer cursos de formació tenint-les en compte
Institut la Guineueta