Cicles Formatius de l’INS la Guineueta

formació professional

 

Els cicles formatius es poden realitzar en dos torns diferents. Torn de matí o de tarda.
El torn de matí va generalment de les 8.15h a les 14.45h
El torn de tarda va generalment de les 15h a les 21.45h
 

La Formació Professional

La Formació Professional té la finalitat de proporcionar a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol.

Per altra banda pretén facilitar la incorporació dels joves a la vida activa, contribuir a la formació permanent de qui hi estigui interessat i també atendre les demandes de qualificació del sistema productiu.

La Formació Professional s’ordena en un conjunt de cicles formatius (CF) que s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada CF. A més, inclouen, ordinàriament, un mòdul de projecte que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle

La durada dels CF engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball (FCT). En total oscil·la entre 1300 i 2000 hores. La durada pot ser d’un o dos cursos acadèmics.

La durada de la FCT és variable segons el CF. La majoria estan al voltant de les 410 hores tot i que d’altres poden arribar 680 hores. En el cas que el CF tingui dos cursos acadèmics, la FCT es realitzarà durant el segon curs.

Aquests CF, que s’agrupen en diferents famílies professionals, poden ser de dos tipus:

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Per accedir-hi cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent, o bé superar una prova d’accés.

L’alumnat que superi aquests estudis reben el títol de Tècnic de la professió corresponent i poden accedir al món laboral o si reuneixen certes condicions i mitjançant una prova d’accés (consultar) poden cursar un CF de Grau Superior.

Cicles Formatius de Grau Superior

Per accedir-hi cal estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent, o bé passar una prova d’accés.

Els alumnes que superin aquest cicle reben el títol de Tècnic Superior, que habilita per l’exercici de la professió corresponent.

També es pot accedir a determinades carreres universitàries ( consultar).

Convalidacions

Hi ha convalidacions que són automàtiques que les fa el propi Institut de FP i són les següents:

  • Els cicles formatius que tenen crèdits d’igual nom, durada i contingut pel que fa a les unitats didàctiques.
  • La formació i orientació laboral (FOL) entre CF de GS i entre CF de GM. Si la persona està en possessió del títol de Tècnic Superior, en el cas de cursar un CF de GM, també la podrà convalidar. A l’inrevés , no.
  • Entre CF de GM i Batxillerats, hi ha convalidacions de matèries del BAT. per a alumnes procedents de CF de GM.
  • En el cas que siguin altre tipus de convalidacions, com es el cas de persones que volen convalidar estudis realitzats a d’altres països, caldrà sol·licitar-les i si és el seu cas, ser atorgades fora de l’institut de FP.

Supòsits d’exempcions

La FCT es pot convalidar en un % determinat d’hores, en els següents supòsits:

Exempció total

L’exempció s’atorga si l’alumne/a acredita l’experiència professional en el mateix camp i competències professionals del cicle formatiu que esta cursant i un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit d’FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita.

Exempció parcial

L’exempció s’atorga si l’alumne/a acredita experiència professional en el mateix camp i tipus i grau de competències professionals del cicle formatiu que esta cursant, i un nombre d’hores igualo superior al 50% de les del crèdit d’FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita. En aquest cas l’exempció serà del 50% de les hores d’FCT del cicle.  L’exempció s’atorga per experiència professional en qualsevol activitat professional. S’haurà d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit d’FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita. En aquest cas l’exempció serà d’un 25% de les hores d’FCT del cicle.

Institut la Guineueta