CFGS prevenció de riscos professionals

Títol:

Tècnic/a superior EN PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS

Des de la família de MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ formem els nous professionals del sector dins l’especialitat del Cicle de Grau Superior en PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

El nostre objectiu principal és dotar l’alumnat de la competència general marcat en el Decret 365/2004, de 24 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per portar a terme la planificació d’activitats que puguin comportar danys per als treballadors o les treballadores, les instal·lacions o l’entorn; promoure, amb caràcter general, la prevenció a l’empresa; vigilar el compliment de les normes de seguretat, higiene i ambientals, supervisant l’adequació dels equips i dels mitjans de prevenció als riscos associats a les màquines, instal·lacions, processos, substàncies i preparats.

 

Competències:

La competència general d’aquest títol consisteix en participar en la prevenció, protecció col·lectiva i protecció personal mitjançant l’establiment o adaptació de mesures correctores per tal d’evitar o disminuir els riscos fins a nivells acceptables amb la finalitat d’aconseguir la millora de la seguretat i la salut.

 

Durada:

La durada és de 2.000 hores (1.610 en un centre educatiu i 390 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

El cicle és de tarda, en horari de 15:00h a 21:45h.

 

De què treballaràs?

  • Tècnic/a de prevenció
  • Tècnic/a de seguretat i higiene
  • Coordinador/a de prevenció

On treballaràs?

Podràs exercir la teva activitat en qualsevol sector d’activitat econòmica, en general dins l’àrea de prevenció de riscos lligada directament al procés de producció de béns i serveis, tant en empreses grans com en mitjanes o petites, de caràcter públic o privat. També pot ubicar-se en empreses de servei mitjanes o petites, externes a la indústria. Entre els sectors en què pots desenvolupar la teva activitat, destaquen els classificats com activitats d’especial perillositat.

 

Què estudiaràs? Crèdits

 Llista de crèdits
CursCrèditNomHores
1erC1Gestió de la prevenció280
1erC2Riscos derivats de les condicions de seguretat280
1erC4Riscos químics i biològics ambientals210
1erC8Formació i orientació laboral70
2nC3Riscos físics ambientals210
2nC5Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball280
2nC6Emergències140
2nC7Relacions en l’àmbit de treball70
2nC9Formació en centres de treball390
2nC10Síntesi70

Quins estudis pots fer després?

Un altre CFGS o qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS

Altres CFGS de la mateixa família professional són:

  • Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció
  • Tècnic Superior en Manteniment d’Equip Industrial
  • Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d´Instal·lacions d´Edifici i Procés
Institut la Guineueta