ESO

Currículum d’ESO. En el curs 2023-24 no s’oferirà Primer d’ESO

MATÈRIES COMUNES2on3er4rt
Llengua catalana i literatura333
Llengua castellana i literatura333
Llengua estrangera433
Ciències socials: geografia i història333
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia2
Ciències de la naturalesa: física i química32
Matemàtiques444
Educació física222
Música2
Educació visual i plàstica2
Teconologia22
Religió o cultura i valors ètics111
Tutoria111
MATÈRIES OPTATIVES2210
TOTAL303030

Matèries optatives

2 ESO3 ESO4 ESO
Matèries específiques
Tècniques d’estudiPràctica musicalFísica i química
Travelling around the worldTeatre i expressióBiologia i geologia
Francès 1Francès 2Francès 3
Let’s play chessMitologia grecoromana i emprendeduriaTecnologia
Pràctiques de laboratori 2Matemàtiques a partir de les TICInformàtica
Música
Visual i plàstica

Institut la Guineueta