Projecte Erasmus+ de Grau Superior KA131

El proyecto International Project La Guineueta 2020 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta información es responsabilidad exclusiva del INS La Guineueta y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

 

1. Presentació

Des del curs 2017-2018 es colabora tant amb la família de sanitat com amb la família de vehicles amb dos centres educatius de Noruega, l’institut Ringsaker Vidergaende Skole i l’institut Hamar Katedralskole. El curs 2018-19 un alumne de grau superior d’automoció va anar a fer pràctiques en un taller de Hamar al PS Servicesenter AS, gràcies a la col•laboració de l’institut de Hamar Katedralskole. El curs 2019-2020, una alumna de dietética ha anat a fer pràctiques al menjador de l’institut Ringsaker Vidergaende Skole.

2. Criteris i procés de selecció

Requisits de participació

 Ser alumne del centre i estar matriculat a les FCT.

Procés de selecció

 El procés de selecció consta de les següents fases:

  1. Publicació de la informació dels requisits de participació i procés de selecció al web del centre.
  2. Presentació, per part de l’alumne, de la sol·licitud i els documents adjunts dins el termini establert.
  3. Presentació, per part de l’alumne, de la carta de motivació i el CV dins el termini establert .
  4. Procés de selecció, el qual estarà basat en: l’expedient acadèmic, el coneixement de llengües estrangeres, la motivació personal, la valoració de l’equip docent, una entrevista basada en actituds i aptituds realitzada pel comité de selecció, el curriculum vitae de l’alumne.
  5. Baremació dels candidats segons la puntuació dels diferents criteris de selecció.

Publicació de resultats

 Un cop avaluades les candidatures presentades i realitzada la baremació, es publicarà la puntuació final. L’adjudicació de les beques es determinarà segons la llista baremada, incloent la llista de reserva. Els resultats es publicaran al web del centre.

Seguiment i avaluació de l’alumnat

 Les estades de mobilitat a Europa comporten la realització d’un seguiment i avaluació de les pràctiques que realitza l’alumnat. L’Institut de la Guineueta té un professor responsable de cada projecte que fa un seguiment detallat de la mobilitat, incloent una visita inicial a l’empresa per presentar a l’alumnat, un seguiment a distància mitjançant eines informàtiques i una avaluació intermitja i final mitjançant el programa qBID. A més a més es realitza una visita final a l’empresa per realitzar l’avaluació final de l’alumnat, discutir propostes de millora i concretar col·laboracions futures.

Institut la Guineueta