Objectius del INS la Guineueta

L’Institut La Guineueta té com a pilar fonamental dins el projecte educatiu del centre la mobilitat internacional, tant dels seus estudiants com dels seu professorat. És a dir, vetla i aposta per a la internacionalització del centre, per la mobilitat de la comunitat educativa, per fer xarxa i intercanviar valors, coneixements i estratègies educatives amb altres països, treballant sempre dins el marc del projecte Erasmus. L’institut participa en diferents xarxes de mobilitat que existeixen al seu territori, nodrint-se d’elles, col·laborant i treballant de manera cooperativa amb altres centres de la regió. Participa a la xarxa de mobilitat internacional del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com a la xarxa de centres internacionals de Barcelona de la Fundació Barcelona – Xarxa FP. Col·labora directament amb l’agència espanyola SEPIE, Servicio para la Internacionalización de la Educación, que és l’òrgan competent de coordinar els projectes Erasmus+ a nivell europeu.  

Entitats col·laboradores

Col·laboradors dels projectes de mobilitat internacional de l’Institut La Guineueta: entitats de mobillitatAbout La Guineueta

International mobility is a fundamental pillar in the educational project of La Guineueta High School, both for its students and teachers. In other words, it watches over and is committed to the internationalization of the center, to the mobility of the educational community, to networking and exchanging values, knowledge and educational strategies with other countries, always working within the framework of the Erasmus project. This High School participates in different mobility networks that exist in its territory, as funding associates, collaborating and working cooperatively with other centers in the region. It participates in the international mobility network of the Education Department of the Government of Catalonia, as well as in the Vocational Training mobility network of the BCN Vocational and Education Training Foundation. Additionally, there is a direct collaboration with the Spanish agency SEPIE, Servicio para la Internacionalización de la Educación, which is the competent organization for coordinating Erasmus+ projects at European level.  

Funding associates

Funding associates of the international mobility projects of La Guineueta High School: entitats de mobillitat
Institut la Guineueta