Departament d’expressió

actualitzat 9/2/2023

MÚSICA

A càrrec de l’àrea de música està Robertoi Benito. Impartim música a 1r i 3r d’ESO de forma obligatòria i a 4t d’ESO de forma optativa, constituint aquesta una assignatura específica de modalitat. A 3r d’ESO el departament de música està a càrrec d’una optativa de gamificació.

A l’aula de música del centre es treballa realitzant projectes d’investigació sobre diversos tòpics que inclouen la historia de la música, les músiques del món o la música actual, fent èmfasi entre d’altres en el paper de la dona en el món de la música o en com es compon la música segons la seva funció. Aquests projectes es combinen amb sessions de pràctica instrumental, vocal i coreogràfica.

EDUCACIÓ PLÀSTICA,VISUAL I AUDIOVISUAL

Patricia Cabello, artista i cineasta forma part del professorat de L’Institut La Guineueta, impartint Visual i plàstica a 1r i 2n ESO, l’optativa de 4º ESO.

La principal intenció d’aquesta assignatura és formar la mirada dels alumnes envers la producció audiovisual i les seves tècniques, emprant per això l’observació tan pròpia, com la de l’entorn per tal d´entendre l’art dintre del context humà i social. Així mateix, també el treball de projecte d’investigació per grups pretén desenvolupar la creativitat compartida.

EDUCACIÓ FÍSICA

Enguany, la matèria d’Educació Física corre a càrrec de Jose Soro. L’assignatura s’imparteix de forma obligatòria durant tota la ESO, amb una càrrega lectiva de dues hores a la setmana, de 1r a 4t d’ESO. A més a més, l’alumnat de 1r de Batxillerat també fa dues hores a la setmana de classe d’Educació Física. No així, els de segon de Batxillerat.

L’objectiu principal de la matèria d’Educació Física és promoure la pràctica de l’activitat física i de l’esport com una manera de passar-ho bé; conscienciar de la importància de la pràctica esportiva per garantir una bona condició física i fomentar valors de convivència, col·laboració i respecte entre l’alumnat.
vinar dapibus leo.

directori Professorat:

  • Roberto Benito: Professora de música a 1r i 3r d’ESO i a 4t d’ESO de forma optativa, i optativa de 3er ESO.
  • Patricia Cabello: professora de plàstica, visual i audiovisual a 1r i 2n ESO, l’optativa de 4t ESO.
  • Jose Soro: professor d’educació física de 1r a 4t d’ESO i  1r de Batxillerat

 Màtèries:

  • Música
  • optativa de 3er ESO
  • Plàstica, visual i audiovisual
  • Educació física

Activitats i projectes

  • Projectes d’investigació sobre diversos tòpics que inclouen la historia de la música, les músiques del món o la música actual
  • Projecte d’investigació per grups pretén desenvolupar la creativitat compartida.
  • Promoure la pràctica de l’activitat física i de l’esport com una manera de passar-ho bé
Institut la Guineueta