descripcióDescripció:

MÚSICA

A càrrec de l’àrea de música està Marina Castillo. Impartim música a 1r i 3r d’ESO de forma obligatòria i a 4t d’ESO de forma optativa, constituint aquesta una assignatura específica de modalitat. A 3r d’ESO el departament de música està a càrrec d’una optativa de gamificació.

A l’aula de música del centre es treballa realitzant projectes d’investigació sobre diversos tòpics que inclouen la historia de la música, les músiques del món o la música actual, fent èmfasi entre d’altres en el paper de la dona en el món de la música o en com es composa la música segons la seva funció. Aquests projectes es combinen amb sessions de pràctica instrumental, vocal i coreogràfica.

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Kharma Estrany, artista visual i plàstica ha entrat a formar part del professorat de L’Institut Guineueta, impartint Visual i plàstica a 1r i 2n ESO, l’optativa de 4º ESO i 2n Batxillerat (dibuix lineal.)

La principal intenció d’aquesta assignatura és formar la mirada dels alumnes envers la producció audiovisual i les seves tècniques, emprant per això l’observació tan pròpia, com la de l’entorn per tal d´entendre l’art dintre del context humà i social. Així mateix, també el treball de projecte d’investigació per grups pretén desenvolupar la creativitat compartida.

EDUCACIÓ FÍSICA

Enguany, la matèria d’Educació Física corre a càrrec de Carlos Castro. L’assignatura s’imparteix de forma obligatòria durant tota la ESO, amb una càrrega lectiva de dues hores a la setmana, de 1r fins a 4t d’ESO. A més a més, l’alumnat de 1r de Batxillerat també fa dues hores a la setmana de classe d’Educació Física. No així, els de segon de Batxillerat.

L’objectiu principal de la matèria d’Educació Física és promoure la pràctica de l’activitat física i de l’esport com una manera de passar-ho bé; conscienciar de la importància de la pràctica esportiva per garantir una bona condició física i fomentar valors de convivència, col·laboració i respecte entre l’alumnat.

directori Professorat:

 • Marina Castillo: Cap de Departament. Professora de música a 1r i 3r d’ESO i a 4t d’ESO de forma optativa, i optativa de gamificació.
 • Kharma Estrany: professora de Visual i plàstica a 1r i 2n ESO, l’optativa de 4º ESO i 2n Batxillerat (dibuix lineal)
 • Carlos Castro: professor de 1r fins a 4t d’ESO i  1r de Batxillerat

 Màtèries:

 • Música
 • optativa de gamificació
 • Visual i Plàstica
 • Dibuix lineal
 • Educació física

Activitats i projectes

 • Projectes d’investigació sobre diversos tòpics que inclouen la historia de la música, les músiques del món o la música actual
 • Projecte d’investigació per grups pretén desenvolupar la creativitat compartida.
 • Promoure la pràctica de l’activitat física i de l’esport com una manera de passar-ho bé
Institut la Guineueta