FP Dual

1. QUÈ ÉS LA FP DUAL?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.
L’alumnat és donat d’alta a la Seguretat Social i cobra un salari fix a canvi de les hores d’activitat realitzades a l’empresa.

2. LA NOSTRA HISTÒRIA

El nostre centre té una llarga trajectòria d’aliances amb empreses gràcies a què estem com a centre d’FP des de l’any 1978, això fa que tinguem un gran arrelament al districte de Nou barris i que haguem establert vincles amb el món empresarial des de fa anys.
La nostra història com a centre en DUAL comença el curs 2015-2016 amb la família de Transport i manteniment de Vehicles, i contínua després amb la implantació a les famílies d’Informàtica i Comunicacions i d’Administració i Gestió.
Com tots els inicis va ser una feina molt de recerca i de visitar empreses ja que poques havien sentit parlar de la FP DUAL i de les seves avantatges i com es podia desenvolupar.
La majoria d’empreses els va semblar una proposta molt innovadora i molt coherent d’acord a les seves necessitats, alhora que també per nosaltres era una manera d’apropar-nos al món empresarial i establir noves sinergies escola-empresa-món laboral.

Premi FP Dual 2022 Ins la Guineueta

El dimarts 11 d’octubre va tenir lloc  l’acte de reconeixement dels 10 anys d’FP Dual a l’Ajuntament de Barcelona, a la seu de l’ajuntament.  L’Institut La Guineueta, va ser guardonat per la seva implicació en el desenvolupament de la Dual a la ciutat. El nostre Institut ofereix formació de FP en la modalitat de Dual amb la col·laboració tan de institucions públiques com empreses privades.

3. TESTIMONIS D’ALUMNES

A continuació us mostrem un arxiu fotogràfic on es mostra aliances i esdeveniments que han tingut al nostre institut gràcies a la FP DUAL.


4. SITUACIÓ ACTUAL

Els cicles i les empreses en DUAL són les següents:
 • Carrosseria, Electromecànica i Automoció en la família de vehicles;
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) en la família d’Informàtica
 • Gestió Administrativa en la família d’Administració. (Aquí posem fotos i texte)
I pel curs 2021-2022 esperem augmentar el nombre de cicles amb:
 • el CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia
 • el CFGS Desenvolupament web (perfil Bioinformàtica).
 

5. EMPRESES COL·LABORADORES

Algunes de les empreses i organitzacions amb les quals estem actualment col·laborant i acullen alumnes en Dual són: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, TMB, VW GROUP ESPAÑA, Parcs i Jardins de Barcelona, FOXIZE, PSA RETAIL, ESKAPE CONSULTING, QUADIS, FCC MEDIO AMBIENTE, TALGO, CARHAUS, RENAULT RETAIL GROUP, RMOTION, PLANA MOTOR, NORTHGATE
Empreses col·laboradores FP Dual

Empreses col·laboradores de FP Dual6. FAQ. PREGUNTES AMB RESPOSTA

Els associats a l’acolliment de l’alumne en formació. Dependrà de la forma que prengui aquest acolliment: beca formativa o contracte laboral.

Al següent enllaç trobareu un esquema on s’explica.

No. Es poden arribar a acords per facilitar equipaments o material propi per treballar a les instal·lacions del centre docent o de l’empresa. Aquests acords s’estableixen en el conveni de col·laboració.

Sí (tenint en compte la durada i requisits del contracte). Actualment, el contracte que més s’ajusta és el contracte per a la formació i aprenentatge.

Commuta el contingut

Depèn de com s’hagi gestionat. Si a la sol·licitud d’autorització de l’activitat formativa ja es contemplen dos o tres anys de vigència del contracte, no hi ha cap problema. Si només es va fer per un any, cal tornar a gestionar la sol·licitud l’any següent.

No. Encara que sovint, quan necessita personal qualificat i format, contracta aquell alumnat que ha format anteriorment.

Esgotada la durada màxima inicial o prorrogada del contracte de formació i aprenentatge, si es transforma en indefinit, les empreses tindran dret a una reducció en les quotes de la Seguretat Social durant 3 anys: 1500 € per homes o 1800 € per a dones. En el supòsit de persones inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, consistirà en una bonificació.

El temps total ordinari en alternança (temps a l’empresa i al centre educatiu) no superarà les 8 hores diàries ni les 40 setmanals. Altres jornades, si són en contracte s’han d’ajustar a la normativa laboral i si són en beca requeriran autorització prèvia de la DGFPiERE (Departament d’Educació).

Els menors d’edat, en cap cas poden fer horari nocturn ni treballs a torns.

Sí. Tal com recull el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre. La relació en acord beca és una relació assimilada a la laboral a efectes de Seguretat Social.

No. Cal que l’empresa inclogui aquest alumnat en les assegurances que té contractades pels treballadors de l’empresa segons apartat 16 de la  Resolució EDU/2085/2020

Les empreses han de disposar d’un pla de prevenció de riscos (que contempli també els llocs ocupats pels menors, si és el cas); proporcionar els EPI’s als treballadors i becaris; formar a l’alumnat en els riscos específics del lloc que s’està formant, etc…

El conveni de col·laboració signat amb el Departament d’Educació o la titularitat del centre educatiu, el conveni col·lectiu de l’empresa (en el cas de contracte), el contracte de treball de l’alumnat aprenent (en el cas del contracte per a la formació i aprenentatge, l’autorització d’inici de l’activitat formativa i l’Annex 1) o l’acord formatiu sota la modalitat de beca formativa, document d’alta de l’alumnat aprenent a la Seguretat Social (TA 2/S), designació del tutor de l’empresa, i altra documentació segons normativa vigent.

Contactar amb la persona tutora de dual del centre educatiu el més aviat possible i establir les estratègies per reconduir la situació.

No és obligatori, si bé té la possibilitat de fer-ho i incloure a l’aprenent dins dels seus cursos de formació contínua.

Correspon al tutor o tutora d’empresa:

 • Fer l’acolliment de l’alumnat i assegurar que rebi la formació necessària sobre els riscos específics del lloc de treball i les mesures de prevenció i protecció, així com la informació corresponent de l’empresa.
 • Assegurar la transferència de coneixement entre l’empresa, l’alumnat i el centre educatiu.
 • Fer el seguiment de l’acord formatiu individual amb el centre educatiu i garantir-ne l’acompliment a l’empresa; fer les valoracions corresponents al llarg de l’estada de l’alumnat, utilitzant la plataforma informàtica facilitada per la direcció general competent.
 • Garantir la coordinació de l’activitat que desenvolupa per l’alumnat a l’empresa amb els coneixements assolits al centre educatiu.
 • Coordinar-se amb la persona que exerceix la tutoria al centre educatiu.
 • Transmetre les informacions que facilitin la tasca dels instructors o instructores i rebre el seu retorn.
 • Delegar o compartir les funcions i activitats amb els coordinadors de tutors/tutores i/o instructors/instructores, si escau, sense que pugui delegar les responsabilitats.

No. Encara que sovint, quan necessita personal qualificat i format, contracta aquell alumnat que ha format anteriorment.

Esgotada la durada màxima inicial o prorrogada del contracte de formació i aprenentatge, si es transforma en indefinit, les empreses tindran dret a una reducció en les quotes de la Seguretat Social durant 3 anys: 1500 € per homes o 1800 € per a dones. En el supòsit de persones inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, consistirà en una bonificació.

Els centres educatius ofereixen la informació i formació necessària a les persones tutores de l’empresa per tal que puguin realitzar correctament l’acollida, seguiment i valoracions de l’alumnat aprenent. Els tutors d’empresa reben un document que acredita haver rebut aquesta formació bàsica obligatòria.

Una persona que té les competències per haver sigut treballadora després no pot ser considerada alumne/a en formació pel mateix lloc d’estada.

Només en el cas que l’ex treballador/a sigui objecte d’una beca formativa o sigui contractat de nou per desenvolupar unes competències professionals diferents.

 

7. PARLEM DEL TEUS DUBTES DE FP DUAL

Més informació a https://agora.xtec.cat/fpdual/ Mail de contacte: fpdual@ilg.cat

Formulari de contacte per a dubtes de la FP DUAL
(altres tipus dubtes cliqueu aquí)


  Institut la Guineueta