En que consisteix un PFI?

Descripció

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. Modalitats Els programes s’ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització:

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

 

Estructura

Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

 • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Els tràmits són:

 • per cursar un programa de formació i inserció organitzat pel Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament.
 • per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se’n en el mateix centre o establiment.

Modalitat

Els programa que s’ofereixen a l’institut la Guineueta és el Pla d’iniciació professional (PIP)

Sortides acadèmiques

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Normativa

Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014)

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC 6727, de 14.10.2014) Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s’obre el termini per al curs 20152016 (DOGC núm. 6815, de 20.2.2015) Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018) Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s’estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)

PFI auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers (àmbit industria avançada intel·ligent) TM01

PFI Vehicles

Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de manteniment electromecànic i de carrosseria de vehicles lleugers (automòbils i motocicletes).

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Mecanització i Soldadura
 • Electricitat del Vehicle
 • Mecànica del Vehicle
 • Operacions Auxiliars de Preparació de Superfícies
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen: Qualificació professional completa: TMV195_1: Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament. Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se’n en el mateix centre o establiment. Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Obtenció del certificat de professionalitat TMVG0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles, que emet l’Administració laboral.

Sortides professionals

 • Ajudant de comerçespecialitzat en vehicles de mobilitat personal.
 • Operari o operària de taller de reparació de vehicles de mobilitat personal.
 • Operari o operària en empresa de lloguer de vehicles de mobilitat personal.
 • Operari o operària en empresa de transporturbà de vehicles de mobilitat personal.
 • Auxiliar de taller en empresa de fabricació de vehicles de mobilitat personal.
 • Auxiliar de magatzem de recanvis.

Normativa

 • Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7881, de 23.5.2019)
 • Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s’estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)
 • Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014)

PFI Auxiliar en centres sanitaris (Àmbit salut i biociències) SA01 (NOU 2022-23)

Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de mobilització i trasllat de pacients i d’ordenació i trasllat de documents i materials en centres sanitaris.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Matèries i continguts que s’imparteixen

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Organització, Comunicació i Trasllat de Documentació, Materials i Equips d’un Centre Sanitari
 • Mobilització i Trasllat de Pacients en Centres Sanitaris
 • Trasllat de Pacients en Serveis Especials d’un Centre Sanitari
 • Habilitats comunicatives en Centres Sanitaris
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:

 • Qualificació professional incompleta: SAN668_1 Trasllat i mobilització d’usuaris, usuàries o pacients, documentació i materials en centres sanitaris Accés Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament.

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se’n en el mateix centre o establiment.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

sortides professionals

La superació d’aquest PFI permet accedir al món laboral com a:

 • Zelador o zeladora d’institucions sanitàries
 • Zelador o zeladora d’unitats d’hospitalització de centres sanitaris
 • Zelador o zeladora de magatzem
 • Zelador o zeladora de centres d’atenció primària
 • Zelador o zeladora d’anatomia patològica

Normativa

 • Ordre EDU/111/2022, de 10 de maig, per la qual s’estableix el currículum del perfil professional del programa de formació i inserció d’Auxiliar en centres sanitaris (DOGC núm. 8670, de 18.5.2022)
 • Resolució EDU/776/2022, de 17 de març, per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 8633, de 24.3.2022)
 • Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s’estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)
 • Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014).
Institut la Guineueta