PFI

Plà de transició al treball de l’INS La Guineueta

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Al PFI-PTT IES Guineueta impartim l’especialitat d’Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.

Una de les finalitats d’aquests programes és proporcionar als joves que hi accedeixen  la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. També han de facilitar l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores repartides al llarg d’un curs acadèmic (Setembre-Juny) i s’estructuren en:

  • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball (FCT).
  • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Nota informativa:  Les places del PFI s’assignaran el dia 5 juliol hi podran ser consultades presencialment al taulell d’anuncis de l’IES. Telemàticamen la consulta es podrà fer a partir del dia 8 de juliol

Institut la Guineueta