Certificats de professionalitat

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Actualitzat 5/2/2024

Formació professional per a l’ocupació per a persones aturades

Els cursos de formació professional per a l’ocupació s’adrecen a persones treballadores en situació d’atur o en actiu. L’oferta formativa d’especialitats és molt àmplia en tots els sectors econòmics i pot incloure pràctiques de perfeccionament en empreses.

Són programes formatius teoricopràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants.

Aquestes accions acostumen a impartir la formació necessària pel reconeixement del NIVELL BÀSIC en Prevenció de Riscos Laborals (que estableix el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció). Ja sigui perquè l’especialitat formativa contempla un mòdul formatiu específic, o perquè el SOC afegeix el mòdul complementari “FCOS02. Bàsic de prevenció de riscs laborals” de 30 hores  a l’acció formativa.

+ informació: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/persones/vull-formar-me/formacio-professional-ocupacio-persones-aturades/

INFORMACIÓ IMPORTANT

El Certificat Professional RD 723/2011, de 20 de maig és un títol oficial expedit per l’administració laboral, reconegut a tot el territori espanyol i europeu, que acredita els coneixements, competències i habilitats necessaris pel desenvolupament de les tasques de l’especialitat.

Per obtenir el Certificat Professional:

Assistència mínima del 75% a tots els MF i UF del mateixos

Tenir una avaluació d’APTE/A en tots els MF i UF.

Mòdul de pràctiques

Al mòdul de formació pràctica no laboral, en centres de treball només podran accedir els alumnes que hagin finalitzat tots els mòduls del Certificat Professional amb avaluació positiva.

Accés

CP NIVELL 1

No s’exigeixen requisits acadèmics o professionals

CP NIVELL 2

Imprescindible disposar d’una de les formacions següents i estar en disposició de poder acreditar-la:

Estar en possessió del Graduat en Educació Secundària.

Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de Nivell 2.

Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de Nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.

Complir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà*, o bé, haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.

Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Si no es disposa d’alguna de les titulacions o acreditacions prèvies, es podrà accedir si s’han superat amb la qualificació d’APTE les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 2.

* L’accés a cicles formatius de grau mitjà requerirà una de les següents condicions:

Haver superat un curs de formació específic preparatori per a l’accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l’administració educativa (es requerirà tenir 17 anys com a mínim, complerts l’any de realització de la prova).

Altres requisits:

Estar preferentment en situació d’atur i inscrit/a com a demandant d’ocupació al SOC

CP Transport sanitari 

 • CP nivell 2
 • Horari : Tarda: De dilluns a divendres, de 15-19h
 • Inici: Setembre 2023
 • Fi: Març 2024
 • DATA GENER-FEBRER 2024
 • Informació

CP Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars

 • CP nivell 2
 • Horari : Matí: De dilluns a divendres, de 8:15h a 14:15h
 • Inici: Octubre 2023
 • Fi: Abril 2024
 • DATA GENER-FEBRER 2024
 • Informació

CP Operacions Auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles 

 • CP nivell 1
 • Horari : Matí: De dilluns a divendres, de 8:15h a 14:15h
 • Inici: Octubre 2023
 • Fi: Març 2024
 • DATA FEBRER-MARÇ 2024
 • Informació
 • Presentació

CP Operacions Auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles 

CP Embelliment i decoració de superfícies de vehicles

 • CP nivell 2
 • Horari :Tarda: De dilluns a divendres, 15-21h segons dia
 • DATA SETEMBRE 2024
 • Informació
Institut la Guineueta