FP Bàsica Informàtica d’oficina

Logo informacio

fitxa informativa Informàtica d’oficina

 

Títol:

FP BÀSICA Informàtica d’oficina (CFPB IC10)

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO.

Competències:

Els cicles formatius de grau bàsic complementen l’oferta formativa de la formació professional, conjuntament amb els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. L’educació primària, l’educació secundària obligatòria  i els cicles formatius de grau bàsic constitueixen l’educació bàsica.

La superació de la totalitat dels àmbits inclosos en un cicle formatiu de grau bàsic permet l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i del títol de tècnic bàsic en l’especialitat corresponent, que acredita les competències professionals adquirides.

Aquest estudis capaciten per fer operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, i també per comunicar-se de manera oral i escrita en llengua catalana i castellana, així com a nivell bàsic en llengua anglesa.

Durada:

2000 hores

De què treballaràs?

  • Ajudant de muntador o muntadora de sistemes microinformàtics
  • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics, ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes informàtics
  • Ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes per a la transmissió de dades
  • Auxiliar d’oficina
  • Auxiliar de serveis generals
  • Gravador o gravadora o verificador o verificadora de dades
  • Auxiliar de digitalització
  • Operador o operadora documental

Requisits accedir FP Bàsica:

Per accedir als cicles formatius de grau bàsic cal complir els requisits següents:

 • Tenir quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el tercer curs d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver-ne cursat el segon curs.
 • Tenir una proposta de l’equip docent, mitjançant el consell orientador, per incorporar l’alumne o alumna a un cicle formatiu de grau bàsic.

Documentació per formalitzar la matrícula

DOCUMENTACIÓ
(no
cal portar aquesta documentació si es va lliurar a la preinscripció)

·
Original i fotocòpia de l’expedient acadèmic de l’ESO

·
Fotocòpia i original del DNI/NIE/Passaport. Si
l’alumne és menor d’edat, també haurà d’aportar la següent documentació:

Ø  Original i
fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare/mare o tutor legal

Ø  Original i
fotocòpia del llibre de família

·
Fotografia mida carnet, amb el nom i cognoms al darrera

·
Resguard de pagament (assegurança escolar obligatòria i
manteniment del centre )

·
Full de drets d’imatge i assabentament d’informació de
faltes d’assistència
signat

·
Imprès de matrícula omplert i signat

·
Document amb el Consell Orientador de l’equip docent del
centre d’origen (posar link amb model de document del consell orientador).

 

Què estudiaràs?

Llista de mòduls
CursMòdulNomHores
1erMòdul 1Ciències aplicades I165
1erMòdul 3Comunicació i societat I132
1erMòdul 5Entorn laboral (UF1+UF3)66
1erMòdul 6Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics264
1erMòdul 8Ofimàtica i arxiu de documents231
2nMòdul 2Ciències aplicades II165
2nMòdul 4Comunicació i societat II165
2nMòdul 5Entorn laboral (UF2)33
2nMòdul 7Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació165
2nMòdul 9Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades198
2nMòdul 10Síntesi99
2nMòdul 11Formació en centres de treball317

Quins estudis pots fer després?

Institut la Guineueta