CFGM EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Novetat 2022-23 (CFGM per a majors de 18 anys)

Informació del xtec

Títol:

Tècnic o tècnica d’Emergències i protecció civil 

Competències:

La competència general d’aquest títol consisteix a intervenir operativament, complint amb les normes de seguretat, en emergències provocades per esdeveniments o catàstrofes originades per riscos diversos (naturals, antròpics i tecnològics), tant en entorn rural i forestal com urbà, realitzant les activitats de control, mitigació i extinció dels agents causants dels esmentats esdeveniments (foc, avingudes d’aigua i substàncies NBQ, entre d’altres), el rescat, el salvament i l’atenció com a primer intervinent de les persones afectades i la rehabilitació d’emergència de les zones o béns concernits, mantenint operatius els vehicles, equips, màquines i eines d’intervenció, així com organitzar els equips i unitats sota la seva responsabilitat i contribuir a la divulgació i compliment dels principis i normes de protecció civil, aplicant la normativa vigent en matèria d’inspecció i plans d’autoprotecció d’edificis i instal·lacions industrials.

 1. encarregat o encarregada d’extinció d’incendis forestals. Mantenir i comprovar el funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció i intervenció davant riscos d’incendis i emergències.
 2. Realitzar les actuacions de vigilància i extinció d’incendis forestals, utilitzant els mitjans i les tècniques adequats en condicions de seguretat
 3. Realitzar l’extinció d’incendis urbans, utilitzant els mitjans i les tècniques adequats en condicions de seguretat.
 4. Realitzar la intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic, utilitzant els mitjans i les tècniques adequats en condicions de seguretat.
 5. Realitzar la inspecció d’establiments, d’esdeveniments i d’instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències, complint la normativa vigent.
 6. Realitzar les activitats de salvament i rescat de víctimes, utilitzant els mitjans i les tècniques adequats en condicions de seguretat
 7. Realitzar l’atenció sanitària inicial en situacions d’emergència, seguint protocols establerts.
 8. Realitzar el suport psicològic en situacions d’emergència, seguint protocols establerts
 9. Coordinar els equips i les unitats per a la intervenció en emergències i protecció civil.
 10. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.
 11. actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn de treball.
 12. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins l’àmbit de la seva competència i autonomia.
 13. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i la competència de les diferents persones que intervenen en l’àmbit del seu treball
 14. Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l’entorn laboral i ambiental
 15. Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis
 16. Realitzar la gestió bàsica per a la creació i per al funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.
 17. Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.
 18. Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de les emergències i la protecció civil.

Durada:

2000 hores
Cicle Formatiu de Grau mitjà de 2000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics que inclou 383 hores de pràctiques en empreses del sector. Es per a majors de 18 anys.

ALUMNAT de 1r curs: Horari de matí de 8h a 14.45h (habitualment)

(l’alumnat que durant el curs 23-24 realitzarà 2n curs, ho continuarà fent en horari de tarda Horari de tarda de 15h a 21.45h)

 

De què treballaràs?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Encarregat o encarregada d’extinció d’incendis forestals
 • Bomber o bombera forestal
 • Vigilant d’incendis forestals
 • Bomber o bombera de serveis municipals
 • Bomber o bombera de serveis provincials.
 • Tècnic o tècnica en emergències de les Forces Armades (FFAA)
 • Bomber o bombera d’altres serveis entre entitats públiques
 • Bomber o bombera d’aeroports
 • Bomber o bombera d’empresa privada
 • Bomber o bombera de serveis de comunitat autònoma
 • Bomber o bombera de serveis mancomunats
 • Bomber o bombera de serveis consorciats

 

Quota de material

La quota provisional de material per a aquest cicle formatiu pot oscil·lar entre els 900€ i 1.400€.

Què estudiaràs?

Llista de mòduls
CursMòdulNomHores
1erMòdul 1Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències  132
1erMòdul 2Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals  132
1erMòdul 4Intervenció operativa en esdeveniments
d’origen natural, tecnològic i antròpic
 132
1erMòdul 5Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat 165
1erMòdul 7Atenció sanitària inicial en situació d’emergència  132
1erMòdul10Formació i orientació laboral  66
2nMòdul 3Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans  132
2nMòdul 6Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció  d’incendis i emergències  66
1erMòdul 8Suport psicològic en situacions d’emergència  66
2nMòdul 9Coordinació d’equips i unitats d’emergència  132
2nMòdul 11Empresa i iniciativa emprenedora  66
2nMòdul 12Anglès tècnic  99
2nMòdul 13Síntesi  264
2nMòdul 14Formació en centres de treball  416

Quins estudis pots fer després?

 • Batxillerat

Els CFGS de la mateixa família professional són:

 • CGFS Educació i control ambiental
 • CFGS Coordinació d’emergències i protecció civil
 • CFGS Química i Salut Ambiental
Institut la Guineueta